مقاله بررسي سيستم آوندي در محور سنبله ارقام مختلف گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زراعت و اصلاح نباتات ايران از صفحه ۹۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي سيستم آوندي در محور سنبله ارقام مختلف گندم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محور سنبله
مقاله محور سنبلچه
مقاله دستجات آوندي
مقاله تعداد دانه
مقاله وزن دانه
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري فاميله مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ارادتمنداصلي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: دلنوازهاشملويان بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور بررسي سيستم انتقال آوندي محور اصلي سنبله گندم در سه رقم اترک، پيشتاز و ويري در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۳ تکرار در مزرعه آموزشي تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه در سال زراعي ۸۷-۱۳۸۶ انجام پذيرفت. در اين آزمايش در فواصل ميان گره هاي طول محور سنبله تعداد و اندازه دستجات آوند مرکزي و همچنين نحوه پراکنش آنها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان دهنده يک رابطه معني دار ۱:۱ بين تعداد سنبلچه ها روي محور سنبله و تعداد دستجات آوند مرکزي در بخش پاييني محور سنبله مي باشد. تعداد دستجات آوند مرکزي در طول محور سنبله از پايين به سمت بالا کاهش پيدا کرد. بطوريکه اين کاهش از ميانگين ۰٫۵ آوند در هر ميانگره بين ميانگره هاي ۱ تا ۴ (بخش پاييني محور سنبله) و ميانگين  1.2بين ميانگره هاي ۵ تا ۱۴ (بخش مياني محور سنبله) و از ميانگره ۱۵ تا ميانگره پاياني محور سنبله (بخش بالايي محور سنبله) ميانگين حدود ۰٫۷ آوند مرکزي بود. اندازه دستجات آوند نيز در طول محور سنبله با يک الگوي ويژه اي کاهش پيدا مي کند، بطوريکه بيشترين سهم اندازه دستجات آوندي مربوط به بخش مياني محور سنبله و سپس به ترتيب بخشهاي پاييني و بالايي مي باشد. در اين آزمايش يک همبستگي مثبت بين تعداد و وزن دانه ها در ارتباط با تعداد و اندازه دستجات آوندي تعلق گرفته به هر سنبلچه در طول محور سنبله مشاهده گرديد، به گونه اي که سنبلچه هاي بخش مياني محور سنبله با دارا بودن بيشترين ميانگين وزن و تعداد دانه داراي بيشترين تعداد و اندازه دستجات آوند مرکزي در اين بخش در مقايسه با بخشهاي ديگر محور سنبله بوده است.