مقاله بررسي سيستم اطلاعات بيمارستاني بيمارستان آموزشي و درماني کودکان بندرعباس از ديدگاه کاربران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۱۴۰ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي سيستم اطلاعات بيمارستاني بيمارستان آموزشي و درماني کودکان بندرعباس از ديدگاه کاربران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني
مقاله سيستم هاي ثبت اطلاعات پزشکي
مقاله کامپيوتري
مقاله بيمارستان آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور جهانپور
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني تشنيزي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: حيوي حقيقي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فقهي سيده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: کوهن عبدالهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: موثرترين شيوه جمع آوري، ذخيره سازي، تبادل و ارايه مقادير زياد اطلاعات به نحوي که نيازهاي مصرف کنندگان را مرتفع نمايد، استفاده از کامپيوتر است. سيستم جامع اطلاعات بيمارستاني موجب برآورده ساختن نيازهاي اطلاعاتي، عملياتي و کنترل بيمارستان در عمليات روزمره و همچنين تسريع و تسهيل در برنامه ريزي، بودجه بندي و تصميم گيري هاي مديريت گرديده است. در اين پژوهش ديدگاه کاربران در مورد هفت معيار مدنظر ISO9241/10 براي HIS بررسي شده است.
روش کار: مطالعه توصيفي مقطعي بوده و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي تعداد ۹۵ نفر از کاربران بيمارستان کودکان شهر بندرعباس را انتخاب و گردآوري داده ها با استفاده از پرسشنامه انجام شد. تحليل داده ها با استفاده از شاخصهاي توصيفي و آزمون کاي اسکوئر، توسط نرم  افزار SPSS صورت گرفت.
نتايج: از جامعه مورد پژوهش ۶۹ نفر (۷۲٫۷%) با معيار مناسب بودن براي انجام وظايف، ۵۶ نفر(۵۸٫۹%) با معيار خود توصيفي کنندگي، ۷۳ نفر (۷۶٫۹%) با معيار قابل کنترل بودن، ۷۰ نفر (۷۳٫۷%) با معيار سازگاري با انتظارات کاربران، ۵۱ نفر (۵۳٫۷%) با معيار تحمل خطا، ۶۳ نفر (۶۶٫۳%) با معيار مناسب بودن براي خصوصي سازي، ۵۶ نفر (۵۸٫۹%) با معيار مناسب بودن براي آموزش سيستم اطلاعات بيمارستاني موافق تا کاملا موافق بوده اند.
نتيجه گيري: يافته ها بيانگر اين است که معيارهاي سيستم اطلاعات بيمارستاني از نظر کاربران در حد نسبتا مطلوب پياده شده است. براي رسيدن به حالت کاملا مطلوب رعايت و اجراي فازهايي که در توسعه يک سيستم اطلاعاتي مطلوب موثر است، بايستي مدنظر قرار گيرد. بنابراين لازم است سيستم اطلاعات بيمارستاني مورد بازنگري و تجديدنظر قرار گيرد.