مقاله بررسي سيلاب ها و شبکه مسيل هاي تاثيرگذار بر شهر زواره و توجه به آن در برنامه ريزي شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس از صفحه ۶۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي سيلاب ها و شبکه مسيل هاي تاثيرگذار بر شهر زواره و توجه به آن در برنامه ريزي شهري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيلاب
مقاله مسيل
مقاله برنامه ريزي شهري
مقاله حوضه آبخيز
مقاله خاکريز
مقاله زواره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصري مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جريان سطحي در نواحي خشک هم از نظر هيدرولوژي و هم از نظر ژئومورفولوژي داراي اهميت بسيار است. از ويژگي هاي بارز مناطق خشک و نيمه خشک وجود جريان موقتي و طغياني سيلابي در آبراهه ها و خشکه رودهايي به نام مسيل است. بيشتر مراکز جمعيتي در چنين مناطقي در مکان هايي نظير اراضي پايکوهي، مخروط افکنه ها، رسوبات ضخيم و دشت هاي آبرفتي قرار گرفته اند. بنابراين در معرض دبي هاي مخرب سيلابي خروجي از حوضه هاي آبخيز کوهستاني بالادست خود مي باشند. شهر زواره در شهرستان اردستان استان اصفهان با جمعيت ۷۷۰۴ نفر با قرارگيري در دشت اردستان در معرض هجوم سيلاب هايي است که در مسير خود به سوي کوير دق سرخ اين شهر و تاسيسات آن را به انحا مختلف تحت تاثير قرار مي دهند. اين شهر که در يک منطقه خشک و نيمه خشک واقع شده و به دليل واقع شدن حوضه هاي آبخيز کوهستاني در بالادست آن هر از چند سال مواجه با وقوع سيلاب و خطرات ناشي از آن است. در اين مطالعه با توجه به اثرات رواناب هاي گسيل شده از بالادست بر ساختار شهري زواره که از طريق شبکه مسيل هاي مختلف بالادست به ويژه مسيل منتهي از حوضه آبخيز ۱۳۱۶ کيلومترمربعي است. اين حوضه آبخيز بزرگ از ۱۱ زيرحوضه آبخيز تشکيل شده و ميزان دبي پيک سيلابي آن برابر با ۳۰۰ مترمکعب در ثانيه و دبي سيلابي با دوره بازگشت ۲۰ ساله ۱۴۰ مترمکعب در ثانيه مي باشد. بنابراين با توجه به اهميت مديريت جامع شهري مطالعات سيستم حرکت آبهاي سطحي و نحوه زهکشي زير حوضه هاي برون شهري و چگونگي هدايت هرزآبهاي جريان يافته به سوي شهر ضروري است. با شناخت وضعيت شبکه مسيل ها و دبي جريان و ويژگي هاي مورفومتري حوضه برنامه ريزي براي ايمن سازي شهر از طريق اجرا و سامان دهي خاکريز در بالادست شهر و اجراي عمليات آبخيزداري در آن به منظور انحراف و تعديل جريان هاي سيلابي مي بايد صورت پذيرد.