مقاله بررسي سينتيك خرما (واريته برحي) و برخي خصوصيات فيزيكي آن در طي خشك كردن (اندازه گيري و مدل سازي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي سينتيك خرما (واريته برحي) و برخي خصوصيات فيزيكي آن در طي خشك كردن (اندازه گيري و مدل سازي)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرما
مقاله خشک کن هوای گرم
مقاله سینتیک
مقاله مدلسازی
مقاله جذب مجدد آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چراغي دهدزي سيما
جناب آقای / سرکار خانم: همدمي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خرما يكي از محصولات مهم كشاورزي در ايران مي باشد. با توجه به ضايعات بالاي خرما لازم است جهت افزايش زمان ماندگاري و حفظ كيفيت آن از روش هاي مناسب نگهداري مانند خشك كردن استفاده شود. از آنجا كه خشك كردن بر خواص فيزيكو شيميايي و كيفي محصولات تاثير مي گذارد، مدلسازي سينتيك خشك كردن يكي از راه هاي كنترل فرايند است. در اين تحقيق، خرماي برحي در مرحله خلال در دماي -۲۰oC نگهداري شده و پس از رفع انجماد بصورت بدون پوسته و با پوسته در دماهاي ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درجه سلسيوس در خشك كن هواي گرم با سرعت هواي ۱٫۵ متر بر ثانيه خشك شد و مشخص گرديد كه سرعت افت رطوبت در آنها در دماهاي بالاتر و در حالت بدون پوسته بيشتر است. همچنين در منحني هاي سرعت افت رطوبت محصول نسبت به زمان فقط يك مرحله سرعت نزولي مشاهده گرديد. بر اساس نتايج حاصله اثر دماي هواي خشك كن بر قابليت جذب مجدد آب خرما، معني دار نيست. اثر داشتن يا نداشتن پوسته بر ظرفيت جذب آب (WAC) و قابليت حفظ ماده خشك (DHC) در سطح احتمال يك درصد معني دار است و بر قابليت جذب مجدد آب (RA) اثر معني داري ندارد. در خرماي با پوسته و بدون پوسته اثر دما بر شاخص هاي رنگ L و a در سطح احتمال پنج درصد و بر شاخص رنگ b در سطح احتمال يك درصد معني دار است. داشتن يا نداشتن پوسته نيز بر هر سه شاخص L، a و b اثر معني داري در سطح احتمال يك درصد دارد. در اين تحقيق با بررسي ۱۳ مدل تجربي مختلف و با محاسبه ضرايب همبستگي، ريشه ميانگين مربعات خطا و مربع كاي بين داده هاي تجربي و نتايج پيش بيني شده توسط هر مدل، مناسبترين مدل توصيف كننده سينتيك خشك كردن خرما مشخص شد. مدل تجربي وانگ براي خشك كردن خرماي با پوسته در دماهاي مختلف هوا و مدل ورما براي خشك كردن خرماي بدون پوسته مناسب بودند.