مقاله بررسي سينتيك خشك شدن زيره سبز در يك خشك كن خورشيدي در دو حالت تابش مختلط و غيرمستقيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۲۷۳ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي سينتيك خشك شدن زيره سبز در يك خشك كن خورشيدي در دو حالت تابش مختلط و غيرمستقيم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشك كردن خورشيدي
مقاله زيره سبز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زمرديان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق از يك دستگاه خشك كن خورشيدي كابينتي بر اي خشك كردن لا يه ناز ك زيره سبز در دو حالت مختلف خشك شدن (مختلط و غير مستقيم) و چهار جريان متفاوت هواي خشك كننده (سه جريان فعال و يك جريان غيرفعال) استفاده گرديد. هر كدام از آزمايش ها در سه تكرار و در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي انجام گرفت. مقدار رطوبت زيره سبز در هر زمان نمونه برداري در طول زمان يكسان خشك شدن (٩٠ دقيقه براي همه آزمايش ها) براي اين آزمايش ها مورد ارزيابي قرار گرفت. متوسط رطوبت او ليه دانه هاي زيره ۴۳٫۵ درصد بر پايه خشك بوده و قرار بود نمونه ها به مدت ٩٠ دقيقه داخل دستگاه قرار داده شوند تا خشك گردند (متوسط ٨ درصد بر پايه خشك). دو فاكتور جريان هواي خشك كننده و حالت خشك شدن اثر معني داري بر اين درصد رطوبت داشت. بر اساس مقايسه ميانگين هاي مقدار رطوبت محصول به وسيله آزمون چند دامنه اي دانكن خشك كردن با جريان هواي خشك كننده با جا به جايي آزاد توصيه شد. مدت زمان رسيدن درصد رطوبت دانه از ۴۳٫۵ درصد به ۸ درصد براي اين شرايط ۵۵ دقيقه بود و متوسط شدت تابش انرژي خورشيد در اين مدت ٧٥٠ وات بر متر مربع، متوسط دماي محيط ٣٢ درجه سلسيوس و رطوبت نسبي محيط ٢٠ درصد بود. استفاده از دستگاه خشك كن خورشيدي در حالت تابش مختلط با جريان جا به جايي آزاد هواي خشك كننده موجب شد كه درصد رطوبت زيره سبز در مدت ۹۰ دقيقه از ۴۳٫۵ درصد به ۴٫۹۵ درصد (بر پايه خشك) برسد.