مقاله بررسي شاخص توده بدني و عوامل موثر بر آن در بيماران اسکيزوفرني مراجعه کننده به بيمارستان نور و علي اصغر (ع) شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۴۵۹ تا ۴۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي شاخص توده بدني و عوامل موثر بر آن در بيماران اسکيزوفرني مراجعه کننده به بيمارستان نور و علي اصغر (ع) شهر اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص توده بدني
مقاله اسكيزوفرنيا
مقاله ويژگي هاي جمعيت شناختي و باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميردامادي مطهره
جناب آقای / سرکار خانم: زرگر فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: امين الرعايا مهين
جناب آقای / سرکار خانم: همت آرمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر به بررسي عوامل موثر بر ميزان شاخص توده بدني در بيماران اسكيزوفرنيا و عوامل موثر بر آن شامل جنسيت، سن، تحصيلات، مدت بستري، دفعات بستري و نوع داروهاي مصرفي بيماران پرداخته است.
روش ها: مطالعه توصيفي حاضر در نيم سال دوم ۱۳۸۵ بر روي ۱۶۰ بيمار مبتلا به اسكيزوفرني (۱۰۳ مرد و ۵۷ زن) بستري در بخش روان پزشكي مركز پزشكي نور اصفهان صورت گرفت. روش نمونه گيري، آسان يا در دسترس بود. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي c2 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سني بيماران مورد مطالعه ۳۲±۱۰ سال با دامنه سني ۱۵-۶۵ سال بود. ۳٫۸ درصد بيماران بي سواد، ۴۵ درصد زير ديپلم و ۴۱٫۲ درصد ديپلم يا بالاتر بودند. ميانگين شاخص توده بدني در كل بيماران ۲۴٫۲±۵٫۴ بود. اين ميانگين براي مردان و زنان به ترتيب ۳۲٫۲±۴٫۷ و ۲۵٫۲± بود كه اختلاف معني داري داشت (P=0.03). بين تحصيلات، سن، نوع داروهاي مصرفي، طول مدت بستري و دفعات بستري با شاخص توده بدني تفاوت معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: پژوهش حاضر نشان مي دهد که شاخص توده بدني بيماران اسكيزوفرن نسبت به افراد عادي بالاتر است و اين شاخص در زنان بيش از مردان مي باشد. تحصيلات و سن با افزايش اين شاخص رابطه معني داري ندارد؛ نوع داروهاي مصرفي بيماران نيز اثرات متفاوتي در افزايش شاخص توده بدني ندارند.