مقاله بررسي شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، سرعت فتوسنتز و هدايت روزنه اي چهار رقم گندم ديم تحت شرايط تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، سرعت فتوسنتز و هدايت روزنه اي چهار رقم گندم ديم تحت شرايط تنش خشکي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام گندم ديم
مقاله کود نيتروژن
مقاله تنش خشكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميران زاده حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: امام يحيي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه هاي آينده با گرم شدن جهاني هوا و تغيير اقليم، لزوم دست يابي به ارقامي از گندم با کارآيي فتوسنتزي بالا در شرايط کمبود رطوبت و هواي گرم، از اهميت زيادي بر خوردار است. بدين منظور، بررسي شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، سرعت فتوسنتز و هدايت روزنه اي چهار رقم گندم ديم به کند کننده رشد و سطوح نيتروژن (صفر، ۴۰ و ۸۰ کيلوگرم در هکتار)، پژوهشي مزرعه اي در دو سال زراعي ۸۶-۱۳۸۵ و ۸۷-۸۶ در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز انجام شد. نتايج نشان داد که در هر دو سال بين ارقام از نظر شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، سرعت فتوسنتز و هدايت روزنه اي تفاوت معني داري وجود داشت. بيشينه ميانگين شاخص سطح برگ (۱٫۵۸) در سال اول از رقم آذر ۲ و در سال دوم از رقم فاين ۱۵ (۱٫۲۴) از سطح ۸۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار و مصرف کلرمکوات بدست آمد. سرعت فتوسنتز و هدايت روزنه اي در زمان ساقه رفتن بوته ها بيشينه بود. بيشينه سرعت فتوسنتز و هدايت روزنه اي در هر دو سال از سطح ۸۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار (به ترتيب، ۱۰٫۶۴ و ۶٫۶۲mmol CO2 m-2 s-1 و ۰٫۳۳ و mol H2O m-2 s-1) بدست آمد. با بررسي نتايج به نظر مي رسد انتخاب ارقامي مقاوم با ظرفيت فتوسنتزي بالا براي شرايط تحت تنش خشکي انتهاي فصل، همراه با مصرف بهينه کود نيتروژن اثر بارزي در بهبود بهره وري از رطوبت خاک در مزارع ديم داشته باشد.