مقاله بررسي شاخص سلامتي بازنشستگان ساکن اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۴۲۷ تا ۴۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي شاخص سلامتي بازنشستگان ساکن اهواز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامتي
مقاله بازنشستگي
مقاله سالمندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيان پورقهفرخي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: زنديان خدامراد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بررسي مجلات و کتاب هاي علمي جديد نشان مي دهد که اخيرا به مسايل جسماني و رواني سالمندي توجه خاصي مبذول مي شود. مطالعات علمي نشان مي دهند که سالمندي به عنوان يک دوره طولاني با همه مسايلش به عنوان يک واقعيت فردي و اجتماعي پذيرفته شده است. بنابراين مطالعه، تحقيق و کمک به سالمندان براي سازگاري با مسايل سالمندي امري جدي و حائز اهميت است. هدف از انجام اين پژوهش بررسي وضعيت سلامتي بازنشستگان ساکن اهواز بود.
روش بررسي: ۲۳۳ سالمند (۱۱۸ زن و ۱۱۵ مرد) ۶۵ سال به بالاي اهوازي به طور تصادفي از ليست مرکز آمار ايران انتخاب شدند. براي سلامت رواني(Mental health) از مقياس (Symptom Check List 90 Revised) و براي خشنودي از بازنشستگي از مقياس (Retirement Descriptive Index) استفاده شد. مقياس (SCL90-R) ابعاد پرخاشگري، اضطراب، حساسيت، افسردگي، شکايت جسماني، وسواس- اجبار، ترس مرضي، افکار پارانوئيدي و روان پريشي را مي سنجد. مقياس RDI چهار حيطه دارد. اين حيطه ها عبارتند از: فعاليت، درآمد ماهيانه، وضعيت سلامتي و افرادي که با آن ها تماس دارند.
يافته ها: اين تحقيق نشان داد که در حيطه هاي خشنودي از بازنشستگي، سالمندان به ترتيب از درآمد ماهيانه با ميانگين۱۷٫۴۶±۱۰٫۹۱ و وضعيت سلامتي با ميانگين ۱۲٫۹۰±۱۹٫۶۵ بيشترين نارضايتي را داشته اند و در ابعاد سلامت سالمندان، بيشترين نارضايتي ها مربوط به افسردگي با ميانگين ۱۰٫۸۹±۲۸٫۲۹ و شکايت هاي جسماني با ميانگين ۷٫۸۲±۲۰٫۴۵ بوده است.
نتيجه گيري: نتيجه اين پژوهش نشان مي دهد که درآمد پايين و وضعيت نامطلوب سلامتي دلايل عمده اي هستند که سالمند را از بازنشستگي ناخشنود مي کند. همين عوامل موجب افسرده شدن او شده و در مرحله بعد ممکن است او از وضعيت جسمانيش شکوه کند.