مقاله بررسي شاخص هاي استرس اکسيداتيو در زايمان طبيعي و ارتباط آن با شاخص هاي استرس اکسيداتيو در نوزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانش و تندرستي از صفحه ۵ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي شاخص هاي استرس اکسيداتيو در زايمان طبيعي و ارتباط آن با شاخص هاي استرس اکسيداتيو در نوزاد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليپيد پراکسيداسيون
مقاله آنتي اکسيدان
مقاله گروه هاي تيول
مقاله FRAP
مقاله حاملگي
مقاله زايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وكيليان كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: عطارها مهتاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه:. پراکسيداسيون ليپيد يک پديده طبيعي است که به طور مداوم در سطوح پايين در بدن توليد مي شود با اين حال اگر توسط دفاع آنتي اکسيداني کنترل نشوند، اين واکنش هاي پراکسيداسيوني مي تواند براي سلول ها و غشاي آن ها سمي باشد. به نظر مي رسد حاملگي و زايمان با استرس اکسيداتيو همراه باشد. لذا اين تحقيق با هدف بررسي شاخص هاي استرس اکسيداتيو در بارداري و زايمان انجام شده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي دو گروه ۶۰ نفره از زنان باردار و زنان زايمان کرده انتخاب و پس از تکميل فرم رضايت آگاهانه، ۵CC خون جهت محاسبه شاخص هاي اکسيداتيو از آنان گرفته شد. در گروه زنان باردار در هفته ۴۰-۳۸ بارداري و در گروه دوم در اتاق زايمان، در طي مرحله دوم زايمان و ديلاتاسيون کامل خونگيري انجام شده است. معيارهاي ورود شامل: عدم عارضه حاد و مزمن حاملگي، زايمان اول و حاملگي تک قلو بود. بلافاصله پس از خروج جنين و مراقبت هاي اوليه، از خون بند ناف نوزادان مادران زايمان کرده ۵cc خون گرفته شد.
نتايج: ميانگين سني در گروه زنان باردار ۲۲٫۸±۰٫۵۲ سال و در گروه دوم ۲۱٫۴±۱٫۸ سال مي باشد. در اين مطالعه ميانگين ليپيدپراکسيدايون زمان زايمان (۵/۵۸ nmol/l) به طور معناداري بيش تر از دوران حاملگي (۳٫۶۴ nmol/l) بوده و هم چنين بين مقادير ليپيدپراکسيدايون گروه هاي تيول و FRAP مادران با زايمان طبيعي و نوزادان همبستگي معنادار و مستقيمي وجود دارد.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که اختلاف آماري معناداري بين مقادير پر اکسيداسيو ليپيد در حاملگي و زايمان وجود دارد به طوري که پر اکسيداسيو ليپيد در زايمان افزايش يافته است. از طرفي بين شاخص هاي استرس اکسيداتيو زايمان با مقادير آن در خون نوزاد ارتباط معنادار وجود داشت. به نظر مي رسد تقويت دفاع آنتي اکسيدان هاي مادران ضروري بوده و استفاده مادران از مکمل هاي آنتي اکسيدان در بارداري مفيد باشد.