مقاله بررسي شاخص هاي تنوع و ارتباط آنها با فاكتورهاي محيطي در پرتاران برخي از خورهاي منطقه ماهشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۳۶ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي شاخص هاي تنوع و ارتباط آنها با فاكتورهاي محيطي در پرتاران برخي از خورهاي منطقه ماهشهر
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتاران
مقاله فاكتورهاي محيطي
مقاله تنوع
مقاله غالبيت
مقاله ترازي محيطي
مقاله خور موسي
مقاله خليج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكوري آرش
جناب آقای / سرکار خانم: سواري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي سيدمحمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسي تنوع گونه اي اجتماعات کرمهاي پرتار و تاثير عوامل محيطي بر آن، پرتاران ۴ خور بيحد، دورق، غزاله و غنام در منطقه ماهشهر طي سال هاي ۷۶-۱۳۷۵ مورد بررسي اكولوژيك قرار گرفتند. در اين رابطه شاخصهاي تنوع بهمراه فاكتورهاي محيطي مورد توجه قرار گرفته و ارتباط ميان شاخصهاي تنوع شانون، سيمپسون و ترازي هيل با فاكتورهايي چون دما، اكسيژن، شوري، pH، دانه بندي و مقداركل ماده آلي بررسي شدند. فاكتورهاي موثر بر شاخصهاي تنوع در خورهاي مختلف متفاوت مي باشند بطوريكه در خوربيحد دانه بندي ريزتر از ۶۳ ميكرون، درخور دورق مقدار كل ماده آلي و در خور غنام شوري بيشترين تاثير را بر تنوع و غالبيت داشته اند. در خور غزاله شوري بر تنوع و pH بر غالبيت بيشترين تاثير را داشته است. فاكتورهايي كه بيشترين تاثير را بر ترازي محيطي داشته اند در خور بيحد و غنام شوري، خور دورق pH و در خور غزاله مقدار كل ماده آلي بوده است. دركليه خورهاي مورد بررسي تنوع در حد پاييني است و با توجه به اسكله هاي تخليه و بارگيري نفتكشها، پتروشيمي بندر امام خميني، پتروشيمي رازي و تاسيسات بنادر و كشتيراني مي توان آنها را جزو خورهاي با آلودگي متوسط تا آلودگي بالا در نظر گرفت. آلوده ترين خور مورد بررسي خور غزاله مي باشد كه تغييرات تنوع و غالبيت نيز در آن معني دار مي باشد.