مقاله بررسي شاخص هاي جوانه زني بذر و رشد گياهچه ارقام كلزا (.Brassica napus L) با استفاده از آزمون هاي بنيه بذر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي شاخص هاي جوانه زني بذر و رشد گياهچه ارقام كلزا (.Brassica napus L) با استفاده از آزمون هاي بنيه بذر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله درصد جوانه زني
مقاله قدرت بذر
مقاله آزمون سرمايي و پيري تسريع شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: بيات مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي تاثير تنش سرمايي و پيري تسريع شده بر شاخص هاي جوانه زني و رشد گياهچه پنج رقم كلزاي Hyola330،Hyola401 ، Hyola420،Syn-3  و Pr401/15E، آزمايشي در قالب طرح كاملا تصادفي با سه تكرار در شرايط آزمايشگاه اجرا شد. نتايج حاصل مشخص ساخت كه ارقام از لحاظ درصد جوانه زني، شاخص بنيه بذر، سرعت جوانه زني و طول گياهچه در شرايط جوانه زني استاندارد، سرما و پيري تسريع شده داراي اختلاف معني داري با يكديگر بودند و ارقام Hyola401،Pr401/15E  و Syn-3 در آزمايش جوانه زني استاندارد، رقم Hyola401 در آزمون سرما و دو رقم Pr401/15E و Syn-3 در آزمون پيري تسريع شده داراي حداكثر درصد جوانه زني بودند. همچنين رقم Hyola420 در هر سه آزمون از كمترين درصد جوانه زني برخوردار بود. عكس العمل ارقام از لحاظ طول گياهچه، شاخص بنيه بذر و سرعت جوانه زني در آزمون هاي مختلف متفاوت بود، به طوري كه در آزمون جوانه زني استاندارد و پيري تسريع شده رقم Pr401/15E و در آزمون سرما رقم Syn-3 داراي بيشترين طول گياهچه بودند. همچنين رقم Pr401/15E در آزمون جوانه زني استاندارد، ارقام Syn-3 و Hyola401 در آزمون سرما و ارقام Hyola401 و Pr401/15E در آزمون پيري تسريع شده داراي بيشترين شاخص بنيه بذر بودند. از نظر سرعت جوانه زني نيز رقم  Pr401/15Eدر آزمون جوانه زني استاندارد، رقم Hyola401 در آزمون سرما و رقم Syn-3 در آزمون پيري تسريع شده داراي بيشترين ميزان بودند. به طور كلي، ارزيابي شاخص هاي جوانه زني ارقام كلزا نشان داد كه بذرهايي كه داراي بنيه قوي بودند كمتر تحت تاثير سرما و پيري تسريع شده قرار گرفتند و اختلاف بين شاخص هاي جوانه زني اين بذرها تحت شرايط عادي و تنش ناچيز بود و هر چه بنيه بذر ضعيف تر باشد، نسبت به اين تنش ها حساس تر و اين اختلاف ها بيشتر بود. علاوه بر اين مشخص شد كه بين شرايط پيري تسريع شده و سرما، پيري تسريع شده تاثير منفي شديدتري بر كاهش بنيه بذرهاي كلزا دارد. اين نتيجه نشان داد كه بذرهاي كلزا در دماهاي بالا، سريع تر از دماهاي پايين كيفيت خود را از دست مي دهند، به طوري كه چنانچه بذرها در شرايط نا مناسب انبار (دما و رطوبت بالا) ذخيره شوند، قوه ناميه و بنيه بذر ارقام شديدا كاهش مي يابد. بنابراين جهت نگهداري بذرهاي كلزا براي كشت در سال بعد، دقت در شرايط نگهداري بذر بسيار مهم و حساس مي باشد.