مقاله بررسي شاخص هاي رشدي ارقام لوبيا قرمز تلقيح شده با ريزوبيوم و باكتري هاي ريزوسفري افزاينده رشد گياه (PGPR) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي شاخص هاي رشدي ارقام لوبيا قرمز تلقيح شده با ريزوبيوم و باكتري هاي ريزوسفري افزاينده رشد گياه (PGPR)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبيا
مقاله باكتري هاي تنظيم كننده رشد گياه
مقاله ريزوبيوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يادگاري مهراب
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي رحماني هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات تلقيح لوبيا قرمز با سويه هاي مختلف باكتري Rhizobium leguminosarum biovar phaseoliتوام با باكتري هاي افزاينده رشد (PGPR) بر تعدادي از شاخص هاي رشد و نمو و تعيين بهترين تركيب باكتري – رقم، آزمايشي به صورت كرت هاي يك بار خرد شده در قالب طرح بلوك هاي تصادفي در دو سال زراعي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در مزرعه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد انجام شد. عوامل آزمايشي شش سويه باكتري Rb-133، Rb-136، ×Rb-133 آزوسپيريليوم، ×Rb-136 آزوسپيريليوم، ×Rb-133 سودوموناس، ×Rb-136 سودوموناس توام با تيمار بدون تلقيح بدون كود (شاهد) و تيمار كودي (۱۰۰ كيلوگرم در هكتار اوره) در كرت هاي اصلي قرار گرفتند. آزوسپيريلوم و پسودوموناس به عنوان تنظيم كننده تثبيت نيتروژن در كنار ريزوبيوم به كار رفتند. سه رقم لوبيا قرمز به نام هاي اختر، گلي و صياد در كرت هاي فرعي قرار گرفتند. نتايج حاصله از اين تحقيق نشان دادند كه در خصوص صفت وزن دانه در گياه، وزن غلاف در گياه، درصد پروتئين دانه، عملكرد پروتئين دانه، درصد نيتروژن اندام هوايي گياه در زمان برداشت، درصد نيتروژن خاك موجود دركرت هاي آزمايشي در زمان برداشت و وزن خشك گياه به هنگام زرد شدن برگ ها بين تيمارهاي اصلي به كار رفته در اين آزمايش اختلاف معني دار وجود دارد. هم چنين در مورد صفات شاخص برداشت، نسبت وزني اندام هوايي به ريشه، درصد نيتروژن اندام هوايي تفاوت معني دار در دو سال آزمايش بين ارقام به كار رفته در اين تحقيق ديده شد. باكتري هاي تنظيم كننده رشد به كاررفته در اين تحقيق منجر به افزايش در صفات برآورد شده گرديدند به طوري كه در غالب موارد ارقام تلقيح شده توام با تركيب ×Rb136 سودوموناس بيشترين (۲۸ گرم در گياه وزن دانه، ۳۵گرم در گياه وزن غلاف، ۹۲۳٫۶ كيلوگرم در هكتار عملكرد پروتئين دانه، ۷ درصد نيتروژن اندام هوايي، ۷۱ گرم وزن ماده خشك گياه به هنگام زرد شدن برگ ها) و تيمارهاي شاهد (بدون كوددهي، بدون تلقيح) كمترين ميزان صفات برآورد شده را دارا بودند.