مقاله بررسي شاخص هاي نسخه نويسي پزشکان شهر سبزوار در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي شاخص هاي نسخه نويسي پزشکان شهر سبزوار در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسخه نويسي
مقاله دارو
مقاله سبزوار
مقاله آنتي بيوتيک
مقاله کورتيکواستروئيد
مقاله تزريقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دولت آبادي ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي راستي حميده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از مستندترين راه هاي بررسي الگوي تجويزي دارو در جامعه، ارزيابي نسخه هاي پزشکان است. با توجه به اين که تاکنون در مورد شاخص هاي نسخه نويسي پزشکان شهر سبزوار مطالعه اي صورت نگرفته است، مطالعه حاضر به ارزيابي شاخص هاي نسخه نويسي پزشکان سبزوار در سال ۱۳۸۷مي پردازد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي، تعداد ۱۶۷۳۰۵ نسخه بيمه از ۲۷۰ نفر پزشک فعال در شهر سبزوار مربوط به ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۷ از بيمه خدمات درماني، بيمه تامين اجتماعي و بيمه نيروهاي مسلح از کليه داروخانه هاي شهر به شکل CD جمع آوري گرديده و توسط نرم افزار بررسي نسخ از نظر شاخص هاي تجويز ارزيابي گرديد. براي تلخيص داده ها از نمودارها، درصد و ميانگين تحت نرم افزار SPSS 11.5 استفاده شد.
يافته ها: ميانگين اقلام تجويزي در هر نسخه ۲۲/۳ قلم بود. بيماران دريافت کننده داروهاي تزريقي ۳۵ درصد، دريافت کننده آنتي ميکروبيال ۴۵ درصد و دريافت کننده کورتيکواستروييد ۱۴ درصد بودند.
نتيجه گيري: بررسي الگوي نسخه نويسي پزشکان سبزوار بيانگر تجويز نامناسب آنتي بيوتيک ها، کورتيکواستروئيدها و داروهاي تزريقي و همچنين بالا بودن ميانگين اقلام تجويزي و وجود تداخلات دارويي به ميزان غيرمتعارف در نسخه ها مي باشد.