مقاله بررسي شخصيت زن نمايش نامه عروسک خانه در تنگناهاي اخلاقي بر مبناي سه نظريه اخلاقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) از صفحه ۲۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي شخصيت زن نمايش نامه عروسک خانه در تنگناهاي اخلاقي بر مبناي سه نظريه اخلاقي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشداخلاقي کلبرگ
مقاله اخلاق مراقبت
مقاله پيامدگرايي اخلاقي
مقاله عروسک خانه
مقاله ايبسن
مقاله نظريه اخلاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پاژخ الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه در پي بررسي متون ادبي اخلاق مدار با محوريت زنان است، براي دست يابي به اين منظور محققان به تحليل محتوي نمايش نامه عروسک خانه بر مبناي تعدادي از نظريات اخلاقي و قضاوت در مورد پاسخ نهايي قهرمان زن اين اثر يعني نورا بر بنياد اين نظريه ها پرداخته اند، از اين رو قسمت هاي از نمايش نامه که بيشترين تناسب را با هدف اين پژوهش داشتند براي تحليل محتوي با توجه به محتوي اين نظريات انتخاب شد. براي پايايي سنجي درصد توافق بين ۲۰ نفر از دانشجويان که در مورد صحنه هاي منتخب قضاوت کرده بودند حاصل شد و براي اعتبار از تحليل گفتار?، محتوي استدلال دانشجويان مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از تحليل محتوي نشان داد که هر چند بين سه نظريه رشد اخلاقي کلبرگ، پيامدگرايي اخلاقي و اخلاق مراقبت هم بستگي وجود دارد، اما روي کرد شناختي (رشد اخلاقي کلبرگ) و عملگرا (پيامدگرايي) براي تبين کافي نبوده و روي کرد مراقبت که به نقش عواطف و احساسات در موقعيت هاي اخلاقي مي پردازد، در تفسير موقعيت ها اهميت مي يابد. هم چنين اين نظريه ها در درک تحول قهرمان زن اثر مساعدت مي کنند.