مقاله بررسي شدت خشكسالي با شاخص نرمال بارش (مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۴۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي شدت خشكسالي با شاخص نرمال بارش (مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالي
مقاله بارش نرمال
مقاله تهديدات محيطي
مقاله توزيع لوگ نرمال
مقاله سيستان و بلوچستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: برقي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحران آب يکي از مهمترين مشکلات و مسايل بحران هاي موجود در مديريت جوامع انساني و محيط زيست محسوب مي گردد که تقريبا تمامي ارکان وجودي توسعه در سطوح بين المللي، منطقه اي، ملي و ناحيه اي را تحت تاثير خود قرار داده است. عوامل موثر در ايجاد بحران مذكور داراي دامنه وسيع طبيعي (هيدرو كليماتولوژي و..) و انساني (مديريتي، مصرفي و…) است. محدوديت منابع آب ناشي از رخداد خشکسالي هاي متوالي، يکي از مهمترين معضلات استان سيستان و بلوچستان است. در ا ين مقاله کوشيده ايم با بررسي شدت خشکسالي و ناحيه بندي آن در محدوده استان، چگونگي رخداد خشکسالي و شدت هاي آن را مشخص کنيم. در بررسي خشکسالي استان سيستان و بلوچستان از روش آماري شاخص درصد نرمال استفاده گرديد. بر اساس مطالعه مذكور بين ۳۶ تا ۵۲ درصد از سال هاي (۲۰۰۵-۱۹۷۵) مورد بررسي ميزان بارش بيش از ميانگين، ۱۰ تا ۲۳ درصد در آستانه خشکسالي، ۳ تا ۱۳ درصد خشکسالي ضعيف، ۶٫۷ تا ۲۳ درصد خشکسالي متوسط، ۶ تا ۲۰ درصد خشکسالي شديد و ۶٫۷ تا ۲۳ درصد خشکسالي است. همچنين، شدت هاي محاسباتي ايستگاه هاي چابهار، کنارک، خاش و زاهدان در توزيع لوگ نرمال، زابل و زهک در توزيع نرمال، ايرانشهر در توزيع و يبول و سراوان در توزيع نمايي، داراي بهترين برازش بوده، بر اساس شاخص مذکور استان با استفاده از روش تحلیل خوشه اي داراي سه پهنه است.