مقاله بررسي شدت سردرد و داروهاي مورد تقاضاي بيماران مراجعه كننده به داروخانه شبانه روزي شهرستان بابل، ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۷۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي شدت سردرد و داروهاي مورد تقاضاي بيماران مراجعه كننده به داروخانه شبانه روزي شهرستان بابل، ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سردرد
مقاله داروهاي بدون نسخه
مقاله پرسشنامه MIDAS
مقاله تقاضا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برادران محمود
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي آهنگر علي جان
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني بابلي پوريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سردرد شايع ترين سندرم درد است. حدود ۹۰ درصد افراد حداقل يكبار در سال دچار حمله سردرد مي شوند. از آنجاييكه سردرد شديد و ناتوان كننده در ۴۰ درصد افراد كل جهان وجود دارد، اين مطالعه به منظور تعيين شدت سردرد و داروهاي مورد تقاضاي بيماران مبتلا به سردرد مراجعه كننده به داروخانه هاي شبانه روزي شهرستان بابل انجام گرديد.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي بر روي ۳۰۰ بيمار مبتلا به سردرد مراجعه كننده به داروخانه شبانه روزي شهرستان بابل در سال ۱۳۸۷ انجام شد. براي تمام افراد دو پرسشنامه تكميل گرديد. در پرسشنامه اول اطلاعات دموگرافيك و نظرات بيمار در ارتباط با سردرد و داروهاي مورد استفاده و پرسشنامه دوم،(MIDAS) شدت درد بيمار بر اساس تعداد روزهاي از دست رفته يا محدوديت فعاليت به دنبال سردرد در سه ماه تكميل گرديد كه از ۲۱- ۰ امتياز دارد و به چهار گروه ناتواني جزيي (۵- ۰)، ناتواني خفيف (۱۰- ۶)، ناتواني متوسط (۲۰- ۱۱) و ناتواني شديد (بالاتر از ۲۱). تقسيم مي شود، امتيازات هرسوال محاسبه و مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: در افراد مورد مطالعه ۱۷۳ نفر (%۵۷٫۶۷) متقاضي داروهاي بدون نسخه و ۱۲۷ نفر (%۴۲٫۳۳) متقاضي داروهاي نسخه اي بودند. شايعترين داروي بدون نسخه مورد درخواست ايبوپروفن (%۴۸٫۵۵) و شايعترين داروي نسخه اي درخواستي دگزامتازون (%۳۸٫۵۸) بود. ۵۰ بيمار (%۱۶٫۶۷) ناتواني شديد، ۸۷ بيمار (%۲۹) ناتواني متوسط، ۱۱۷ بيمار (%۳۹) ناتواني خفيف و ۴۶ بيمار (%۱۵٫۳۳) ناتواني جزيي داشتند.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه بيماران متقاضي دريافت داروهاي بدون نسخه جهت درمان سردرد از شدت ناتواني بالاتري نسبت به بيماران متقاضي داروهاي نسخه اي برخوردار هستند بنابراين نقش پزشك داروساز در راهنمايي مراجعين به متخصص و دريافت نسخه از اهميت ويژه اي برخوردار است.