مقاله بررسي شرايط مختلف نگهداري ميوه زيتون و اثر آن بر کيفيت روغن استحصالي در منطقه گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۹۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي شرايط مختلف نگهداري ميوه زيتون و اثر آن بر کيفيت روغن استحصالي در منطقه گلستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيتون
مقاله شرايط نگهداري
مقاله کيفيت
مقاله روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده جلال
جناب آقای / سرکار خانم: يقباني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: آگاه فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شرايط نگهداري زيتون پس از برداشت عامل مهمي است که نه تنها بر ميزان روغن بلکه بر کيفيت آن تاثير بسزايي دارد. شرايط اقليمي و منطقه اي از عواملي هستند که سبب شده روش نگهداري در هر منطقه متفاوت باشد. بدين منظور دو رقم برتر زيتون منطقه گلستان (ميشن و روغني) انتخاب و جهت بررسي شرايط و مدت نگهداري، ميوه زيتون در سه محيط (شرايط محيطي، سردخانه با دماي ۸˚C و رطوبت نسبي ۹۵% و سردخانه با دماي ۵˚C و رطوبت نسبي ۹۵% ) به مدت پنجاه روز نگهداري و در طول اين مدت در زمان هاي مختلف نمونه برداري انجام شد و روند تغييرات کميت و کيفيت روغن (اسيديته، پراکسيد و ضريب ويژه خاموشي) حاصل از ميوه ها بررسي گرديد. نتايج نشان داد در هر دو رقم شرايط نگهداري سردخانه با دماي ۵˚C بهترين محيط بود. همچنين خصوصيات کيفي روغن حاصله از ميوه هاي ذخيره شده در دماي ۵˚C به مدت سي روز و در دماي۸˚C  به مدت پانزده روز تغيير معني داري نسبت به روز اول نداشت درحاليکه اين مدت در شرايط محيطي فقط چند روز مي باشد. ميزان روغن نيز در دماي ۵˚C در طول مدت نگهداري کاهش معني داري نداشت و اين مدت در دماي ۸˚C و شرايط محيطي به ترتيب سي و پانزده روز بود.