مقاله بررسي شكاف تورمي ميان خانوارهاي مناطق شهري ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۶۵ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسي شكاف تورمي ميان خانوارهاي مناطق شهري ايران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص بهاي مصرف کننده
مقاله شاخص ثروت مدارانه
مقاله شاخص مردم مدارانه
مقاله شکاف ثروت مدارانه و تورم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كميجاني اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: غياثوند ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله سعي كرده است با استفاده از روش شناسي اقتصاد خرد به اين سوال پاسخ دهد كه الگوي مصرفي كه مبناي محاسبه CPI و نرخ تورم قرار مي گيرد، نماينده الگوي مصرف چه بخشي از جامعه است؟ و آيا تفاوتي ميان نرخ تورم خانوارهاي ثروتمند و فقير كشور وجود دارد؟ براي پاسخ به اين سوال در بخش مباني نظري با استفاده از مباحث شاخص هزينه زندگي اثبات شد كه الگوي مصرف مبناي محاسبه CPI، نزديك به الگوي مصرف خانوارهاي ثروتمند جامعه است. محاسبه هاي انجام پذيرفته در اين تحقيق نشا ن گر آن است كه الگوي مصرف سبد CPI در سال ۱۳۸۳، نزديك به الگوي مصرف خانوارهاي دهك هشتم هزينه اي است. در مقابل روش مرسوم محاسبه وزن هاي اقلام مشمول CPI، روش مردم مدارانه است، به طوري كه همه خانوارها، اهميت يكساني در تشكيل سبد CPI  دارند. وزن اقلام مشمول CPI، ميانگين ساده اي از وزن اقلام فوق در سطح خانوارها است. تفاضل CPI و نرخ تورم محاسبه شده به دو روش فوق الذكر، به عنوان شكاف CPI و تورم معرفي مي شود. تجزيه و تحليل اين شكاف نشا ن گر آن است كه علامت منفي شكاف فوق بيانگر تورم بالاتر براي خانوارهاي با هزينه پايين است. نتايج به دست آمده براي محاسبه شكاف تورم طي دوره ۸۵ – 1369، نشان مي دهد كه به جز دو سال ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ در تمامي سال هاي اين دوره نرخ تورم خانوارهاي با هزينه پايين، از نرخ تورم خانوارهاي با هزينه بالا، بيش تر است. اين شكاف با لحاظ كردن تعديل كيفي CPI افزايش مي يابد.