مقاله بررسي شكست مكانيكي دو رقم هندوانه در بارگذاري شبه استاتيكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي شكست مكانيكي دو رقم هندوانه در بارگذاري شبه استاتيكي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيروي شکست
مقاله تغيير شکل شکست
مقاله آسيب مکانيکي
مقاله ضخامت پوست هندوانه
مقاله حمل و نقل ميوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدرنيا حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي ارژنگ
جناب آقای / سرکار خانم: مستوفي يونس
جناب آقای / سرکار خانم: باقرپور توحيد
جناب آقای / سرکار خانم: خجسته نژند مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هندوانه همانند بسياري از ميوه هاي ديگر در مخازن توده اي جا به جا و نگهداري مي شود. عمق مناسب مخزن توده اي بايد به گونه اي انتخاب گردد كه سبب آسيب و شكستگي ميوه هاي لايه پايين نگردد. تحقيق حاضر به منظور تعيين و مقايسه خواص مكانيكي دو رقم هندوانه در بارگذاري شبه استاتيكي جهت دسترسي به پارامترهاي مورد استفاده در حمل و نقل و انبارداري صورت گرفته است. بدين منظور از آزمايش فاكتوريل ۲×۳×۲ (۲ جهت بارگذاري ۳× اندازه ۲× رقم) در قالب طرح كاملا تصادفي با ۵ تكرار استفاده گرديد. در هر آزمايش متغيرهاي نيروي شكست، تغيير شكل شكست و ضخامت پوست اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد كه جهت بارگذاري بر نيروي شكست موثر است. مقدار نيروي شكست ميوه هندوانه در جهت طولي، بطور معني داري كمتر از مقدار آن در جهت عرضي بود، در حالي كه اثر اندازه بر نيرو و تغيير شكل شكست در سطح يك درصد معني دار نشد. همچنين نتايج نشان دادند كه تاثير رقم بر نيرو و تغيير شكل شكست در سطح يك درصد معني دار است. ميانگين نيروي شكست براي رقم چارلستون گري ۱٫۱ كيلو نيوتن و براي رقم كريمسون سوئيت ۱٫۸ كيلو نيوتن به دست آمد. بررسي اثر ضخامت پوست بر خواص مكانيكي در ارقام و اندازه هاي مختلف نشان داد افزايش ۵ ميلي متر در ضخامت پوست مي تواند نيروي شكست را تا ۷۰ درصد افزايش دهد.