مقاله بررسي شيوع آلودگي به انگل هاي مشترك انسان و دام (كيست هيداتيد، ترماتودهاي كبدي و ساركوسيستيس) در دامهاي كشتار شده در كشتارگاه صنعتي همدان در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۵ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع آلودگي به انگل هاي مشترك انسان و دام (كيست هيداتيد، ترماتودهاي كبدي و ساركوسيستيس) در دامهاي كشتار شده در كشتارگاه صنعتي همدان در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماريهاي مشترك حيوان و انسان
مقاله ديكروسليوم
مقاله ساركوسيستيس
مقاله فاسيولا
مقاله كيست هيداتيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح محمد
جناب آقای / سرکار خانم: متيني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بيگم كيا عشرت
جناب آقای / سرکار خانم: موبدي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: بيماريهاي انگلي مشترك انسان و دام طيف وسيعي از بيماريهاي زئونوز را شامل مي شوند كه از مهم ترين آنها مي توان كيست هيداتيد، ترماتودهاي كبدي و ساركوسيستيس را نام برد كه از نظر بهداشتي و اقتصادي حائز اهميت فراوان مي باشند. هدف اين مطالعه بررسي شيوع آلودگي انگل هاي فوق در دامهاي كشتار شده در كشتارگاه صنعتي همدان، تعيين وضعيت اپيدميولوژيك اين انگل ها در منطقه و برآورد بار مشکل از نظر بهداشت و سلامت انسان مي باشد.
روش کار: اين مطالعه بصورت توصيفي مقطعي با نمونه برداري ساده بر روي ۳۵۰۰ راس دام كشتار شده شامل ۲۵۹۰ راس گوسفند، ۴۲۰ راس گاو و۴۹۰  راس بز با استفاده از روش مشاهده ماكروسكوپي و ميكروسكوپي (در موارد مشکوک سارکوسيستيس) و پرسشنامه، انجام گرفت. آناليز داده ها با استفاده از نرم افزار آماريSPSS  و توسط آمار توصيفي و آزمون مجذور كاي صورت پذيرفت.
نتايج: در اين مطالعه شيوع آلودگي به كيست هيداتيد ۱۲٫۳%، فاسيولا %۴٫۹، ديكروسليوم دندريتيكوم %۶٫۵ و ساركوسيستيس %۵٫۵ بدست آمد. بيشترين ميزان آلودگي به كيست هيداتيد و فاسيولا در گاو (به ترتيب %۱۶٫۲ و %۹٫۵) و بيشترين ميزان آلودگي به ديكروسليوم دندريتيكوم و ساركوسيستيس در گوسفند (%۶٫۹) تعيين گرديد. آلودگي ريه به كيست هيداتيد (%۴۱٫۲) بيش از آلودگي كبد (%۳۶٫۶) و آلودگي همزمان كبد وريه (%۲۲٫۲) بدست آمد. همچنين آلودگي به كيست هاي ماكروسكوپي ساركوسيستيس در گاو مشاهده نگرديد. در اين مطالعه شيوع آلودگي در دامهاي مسن تر نيز بيش از دامهاي جوانتر بود..(P<0.05)
نتيجه نهايي: اين مطالعه نشان مي دهد كه شيوع آلودگي به انگلهاي فوق نسبتا بالا مي باشد كه اين مساله علاوه بر تحميل زيانهاي اقتصادي ناشي از تلفات دام و ضبط لاشه يا اندامهاي آلوده و همچنين كاهش توليدات دامي، نشان دهنده وجود زمينه خطرات بهداشتي براي ساكنين منطقه مي باشد كه با توجه به چرخه زندگي و انتقال اين انگل ها اقدامات بهداشتي و كنترلي فراگيرتر و جامعي را طلب مي نمايد.