مقاله بررسي شيوع آنمي فقر آهن بر اساس معيارهاي آزمايشگاهي در کودکان مبتلا به اختلال رشد غيرارگانيک مراجعه کننده به کلينيک تخصصي اطفال بيمارستان امام خميني شهر ايلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۲۴ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع آنمي فقر آهن بر اساس معيارهاي آزمايشگاهي در کودکان مبتلا به اختلال رشد غيرارگانيک مراجعه کننده به کلينيک تخصصي اطفال بيمارستان امام خميني شهر ايلام
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنمي فقر آهن
مقاله کودکان
مقاله اختلال رشد غير ارگانيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غياثي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي جاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در سال هاي اول زندگي به دليل مصرف کم غذاهاي غني از آهن و عدم تامين آهن کافي، آنمي فقر آهن يکي از شايع ترين علل کم خوني در اطفال محسوب مي شود. در کودکان دچار اختلال رشد غير ارگانيک به دليل دريافت کم غذاي کافي، ايجاد آنمي فقر آهن موجب سيکل معيوب در اشتهاي کودک و تشديد آنمي مي گردد. در شرايط آنمي ابتدا ذخاير آهن بدن کم و سپس سطح سرمي آهن کاهش و درصد اشباع ظرفيت اتصال آهن و مقدار هموگلوبين و حجم متوسط گلبول هاي قرمز کاهش مي يابد.
مواد و روش ها: مطالعه به صورت آينده نگر و تحليلي بر روي ۱۹۵ کودک که با توجه به صدک هاي وزن و قد آن ها بر اساس معيار Gomes دچار اختلال رشد بودند انجام گرفت. اطلاعات لازم از طريق پرسش نامه، انجام معاينه فيزيکي کامل توسط متخصص اطفال، تعيين صدک هاي قد و وزن و انجام آزمايشات لازم جهت کم خوني و فقر آهن به دست آمد. ۱۵ کودک به دليل تالاسمي مينور از مطالعه خارج شدند و ۱۸۰ کودک باقي ماند که ميزان هموگلوبين، حجم متوسط گلبول قرمز(MCV)  و سطح فريتين سرم آن ها اندازه گيري شد.
يافته هاي پژوهش: واحدهاي مورد پژوهش در اين مطالعه ۹۴ نفر دختر و ۸۶ نفر پسر بودند. محدوده سني آن ها از ۷ ماه الي ۱۰ سالگي بود. ۱۴۵ نفر (۸۰٫۶ درصد) کم وزني خفيف و ۲۷ مورد (۱۵درصد) نوع متوسط و چهار مورد (۴٫۴ درصد) نوع شديد داشتند. شيوع آنمي فقر آهن بر اساس اندازه گيري هموگلوبين در نوع کم وزني خفيف ۹۷ مورد مبتلا(۶۷ درصد)، در نوع متوسط ۲۰ مورد (۷۴ درصد) و در نوع شديد ۳ مورد (۷۵درصد)، (P=0.79). بر اساس سطح فريتين سرم در کم وزني خفيف ۱۲۳ مورد (۸۴٫۸ درصد) کاهش و در متوسط ۲۶ نفر (۹۶٫۳ درصد) و در نوع شديد ۳ نفر (۷۵درصد) کاهش نشان داد.(P=0.71)
شيوع آنمي فقر آهن بر اساس شاخص MCV در نوع کم وزني خفيف ۵۸ مورد (۴۰درصد) و در نوع متوسط ۱۳ مورد (۴۸درصد) و در کم وزني شديد سه مورد (۷۵درصد) ميکروسيتيک بود.(P=0.000)
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج آماري به دست آمده ارتباط معني داري بين اندازه MCV و آنمي وجود داشت و براي تشخيص آنمي فقر آهن اندکس قابل اعتماد تري نسبت به فريتين سرم و ميزان هموگلوبين بود.