مقاله بررسي شيوع اختلالات خواب در شيرخواران ۱ تا ۲ ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر يزد طي سال ۸۸-۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در طلوع بهداشت از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع اختلالات خواب در شيرخواران ۱ تا ۲ ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر يزد طي سال ۸۸-۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات خواب
مقاله شيرخوار
مقاله الگوي خواب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبا مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزيان فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: نافعي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: خواب به عنوان نيازي ضروري براي هر فرد شناخته مي شود. هدف از اين مطالعه تعيين فراواني مشکلات خواب در سال دوم زندگي مي باشد، مطالعه فوق در طي سالهاي ۸۷ و ۸۸ از مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتي درماني شهر يزد جهت واکسيناسيون به صورت تکميل پرسشنامه انجام شده است.
روش بررسي: با والدين ۳۰۱ شيرخوار ۲-۱ ساله که به صورت ساده و متوالي نمونه گيري شده بودند، مصاحبه صورت گرفت.
يافته ها: %۷۱ از شيرخواران تاخير در شروع خواب و %۶۲ عادت نامناسبي براي خوابيدن مانند شير خوردن از پستان يا شيشه داشتند. حدود %۵۰ آنها ۳-۲ بار و %۲۵ بيش از سه بار در طي شب بيدار مي شدند. ميانگين خواب شبانه در آنها ۹٫۴۵ ساعت بود و کمتر از نيمي از آنها (%۴۶٫۲) خواب کافي ۱۴-۱۲ ساعته داشتند. همچنين ۴۶٫۲% هنگام خواب تعريق داشتند. %۹۶٫۷ از کودکان با والدين خود در يک اطاق و %۴۰٫۲ با آنها داراي بستر مشترک بودند. مطالعه فوق نتوانست بين نوع زايمان، جنسيت افراد مورد مطالعه و کم وزني با وضعيت اختلالات خواب رابطه معني داري را نشان دهد. بين عادت به خواب رفتن و اختلالات خواب ارتباط معني داري از نظر آماري وجود داشت (P=0.01). اين مطالعه نشان داد بين نظم در ساعت خواب و مشکل بخواب رفتن نيز ارتباط معني داري وجود دارد (P=0.02).
بحث: فراواني بالاي مشکلات خواب در گروه مورد مطالعه مي تواند نشانگر اهميت توجه به مشکلات خواب در آنها و اطلاع رساني در خصوص الگوهاي بهداشتي خواب به منظور ارتقا سطح آگاهي والدين و ارايه دهندگان خدمات بهداشتي درماني باشد.