مقاله بررسي شيوع استافيلوکوکوس اورئوس در بيني ناقلين و بررسي الگوي مقاومت آنتي باکتريال در کارکنان و مراجعين به بيمارستان هاي دانشگاهي شهر بندر عباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۵۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع استافيلوکوکوس اورئوس در بيني ناقلين و بررسي الگوي مقاومت آنتي باکتريال در کارکنان و مراجعين به بيمارستان هاي دانشگاهي شهر بندر عباس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافيلوکوکوس
مقاله ناقلين
مقاله آنتي بيوگرام
مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري روناك
جناب آقای / سرکار خانم: افروغ پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: نيك خواهي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي‌ خاني سارا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني بتول
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان دلال محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استافيلوکوکوس اورئوس يکي از مهمترين پاتوژنهاي انساني است که افراد ناقل اين باکتري به عنوان منبع مهمي براي ايجاد بيماري در افراد سالم مي باشد. هدف اين مطالعه بررسي مقاومت استافيلوکوکوس اورئوس به انواع آنتي بيوتيکها است.
روش بررسي: طي يکسال ۳۸۶ نمونه از قسمت قدامي بيني ۱۶۳ نفر مذکر (%۴۲٫۲) و ۲۲۳ نفر مونث (%۵۷٫۸) که ۲۶۳ نفر آنها بيمار سرپايي و ۱۲۳ نفر کارکنان غير اداري بودند، توسط سواپ پنبه اي جمع آوري گرديد. سپس بر روي محيطهاي بلادآگار و چاپمن آگار به مدت ۲۴ ساعت در ۳۷oC کشت داده شدند. تعيين حساسيت با استفاده از روش کربي بائر براي آنتي بيوتيکهاي پني سيلين، اگزاسيلين، سفازولين، کليندامايسين، کلوگزاسيلين، سيپروفلوکساسين، سفي زوکسيم، ونکومايسين وکوتريموکسازول انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که %۸۴٫۴، %۷۵، %۲۱٫۹ سويه ها به ترتيپ به پني سيلين، اگزاسيلين و کلوگزاسيلين مقاوم بودند، در حاليکه %۱۰۰ سويه ها به سفازولين، سيپروفلوکساسين، ونکومايسين حساس بودند. مقاومت آنتي بيوتيکي بيماران سرپايي با کارکنان بيمارستاني مشابه بود.
نتيجه گيري: هرچند تمام سويه ها به ونکومايسين حساس بودند، اما مصرف بي رويه اين دارو سبب پيدايش مقاومتهايي در آينده خواهد شد.