مقاله بررسي شيوع افسردگي در سه ماهه سوم بارداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع افسردگي در سه ماهه سوم بارداري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله تست هاي روان شناسي
مقاله سه ماهه سوم آبستني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدبرنيا محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي تهراني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري نژاد سايه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زنان در طي دوران بارداري و پس از زايمان مستعد بروز اختلال خلقي هستند. شيوع افسردگي حين بارداري در مطالعات همه گيري شناسي متعدد بسيار متفاوت بوده است.
هدف: تعيين شيوع افسردگي در سه ماهه سوم بارداري در زنان مراجعه کننده به بيمارستان الزهرا رشت – زمستان ۱۳۸۶٫
مواد و روش ها: از حدود ۹۰۰ زني که در سه ماهه سوم حاملگي خود به درمانگاه مراقبت هاي بارداري بيمارستان الزهرا رشت در زمستان سال ۱۳۸۶ مراجعه کرده بودند، ۴۱۵ نفر با توجه به معيارهاي ورود به مطالعه انتخاب شدند. آزمون افسردگي بک و پر کردن پرسشنامه اي مشتمل بر برخي خصوصيت هاي دموگرافي براي بررسي متغيرهاي تحقيق بکار رفت.
نتايج: از ۴۱۵ پرسشنامه، ۱۵ نمونه (به دليل پاسخ دهي ناکامل) از مطالعه حذف شدند. از ۴۰۰ نمونه، ۱۰۰ نفر (%۲۵) در درجه هايي از افسردگي را داشتند. بين افسردگي و ميزان تحـصيلات (P=0.018)، اشتغال (P=0.039) و گراويته (P=0.033) ارتباط آماري معني داري وجود داشت و بين افسردگي با سن (P=0.537) و وضعيت اجتماعي – اقتصادي (P=0.531) اين ارتباط وجود نداشت.
نتيجه گيري: شيوع افسردگي و همراهي آن با تحصيلات، اشتغال و گراويته با نتايج مطالعات ديگر همسو ولي همراهي آن با وضعيت اجتماعي – اقتصادي و سن، متفاوت بوده است. مصاحبه ساختار يافته روانپزشکي و تحليل براي تعيين شيوع اختلال افسردگي حين بارداري و ارتباط آن با متغيرهاي مطالعه شده توصيه مي شود.