مقاله بررسي شيوع افسردگي و همبستگي آن با ميزان ارضا نيازهاي رواني – اجتماعي توسط والدين در دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر کاشان در سال ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۲۵۶ تا ۲۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع افسردگي و همبستگي آن با ميزان ارضا نيازهاي رواني – اجتماعي توسط والدين در دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر کاشان در سال ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حمايت اجتماعي
مقاله نوجواني
مقاله افسردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوكي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: تقربي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقي نيا الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شيوع افسردگي در نوجوانان ۱۰ تا ۷۰ درصد مي باشد و عوامل خطرساز متعددي از جمله عدم ارضاي نيازها براي اين اختلال مطرح است؛ لذا بر آن شديم تا شيوع افسردگي و همبستگي آن با ميزان ارضا نيازهاي رواني – اجتماعي دانش آموزان دختر توسط والدين ايشان را در شهر كاشان بررسي نماييم.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي توصيفي روي ۷۶۲ دانش آموز دختر شهر كاشان در سال ۱۳۸۵ انجام شد. نمونه گيري به صورت خوشه اي – تصادفي از كليه مدارس روزانه دولتي و غيرانتفاعي انجام گرديد. تست افسردگي بک، پرسشنامه ارضا نيازهاي رواني اجتماعي و ويژگي هاي دموگرافيک توسط واحدهاي پژوهش تکميل شد. داده ها پس از استخراج توسط آزمون هاي آناليز واريانس، مجذور كاي و ضريب همبستگي پيرسون آناليز شدند.
نتايج: يافته هاي مطالعه حاضر نشان داد ۵/۵۳ درصد از نمونه هاي پژوهش افسرده بودند. ميزان نامطلوب ارضا نيازهاي رواني – اجتماعي نوجوانان توسط والدين ۸/۲۷ درصد بوده است و رابطه آماري معني دار بين افسردگي با ارضا نيازهاي رواني اجتماعي نوجوان توسط والدين (P=0.01) و تحصيلات پدر (P=0.05) مشاهده شد. همچنين، رابطه آماري معني دار بين افسردگي دانش آموز با سن دانش آموز، سن و شغل والدين، تحصيلات مادر و سال تحصيلي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد توجه والدين به ارضا نيازهاي رواني – اجتماعي نوجوان دختر سبب کاهش افسردگي در آنان مي شود و بهتر است در برنامه هاي آموزشي انجمن اوليا و مربيان مدارس به آن پرداخته شود.