مقاله بررسي شيوع انتروکوک هاي مقاوم به آنتي بيوتيک در نمونه هاي مدفوعي بيماران بستري در بيمارستان شهيد بهشتي کاشان طي سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۷۰ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع انتروکوک هاي مقاوم به آنتي بيوتيک در نمونه هاي مدفوعي بيماران بستري در بيمارستان شهيد بهشتي کاشان طي سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتروکوک
مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي
مقاله بستري شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفارپسند ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: منيري رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: خردي اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اين مطالعه با هدف تعيين شيوع انتروکوک هاي مقاوم به آنتي بيوتيک هاي کولونيزه شده در دستگاه گوارش بيماران بستري در بيمارستان و تعيين فاکتور هاي خطر آن انجام پذيرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي روي ناقلين مدفوعي انتروکوک هاي مقاوم به آنتي بيوتيک روي ۱۹۸ بيماري که حداقل به مدت ۴۸ ساعت در بيمارستان بستري بودند، انجام گرفت. مقاومت به ونکومايسين با روش E-Test تعيين گرديد و تست هاي حساسيت آنتي بيوتيکي با استفاده از روش ديسک ديفيوژن کربي – بائر انجام گرفت. اطلاعات اپيدميولوژيک براي بيماران شرکت کننده در مطالعه به منظور آناليز فاکتورهاي خطر ثبت گرديد.
نتايج: ۱۰۰ نفر از ۱۹۸ بيمار بستري (۵۰٫۵ درصد) با گونه هاي انتروکوک کولونيزه بودند. نتايج E-Test نشان داد که ۲۷ درصد بيماران با انتروکوکوس مقاوم به ونکومايسين کولونيزه بودند (حداقل غلظت مهاري بيش از ۳۲ ميکروگرم / ميلي ليتر). با روش ديسک ديفيوژن مشخص شد که ۹۶ تا ۱۰۰ سويه جدا شده به استرپتومايسين، ۸۲ درصد به اريترومايسين، ۷۰ درصد به سيپروفلوکساسين، ۶۰ درصد به نيتروفورانتوئين و آمپي سيلين، ۴۴ درصد به جنتامايسين، ۳۸ درصد به تتراسايکلين، ۳۴ درصد به پني سيلين G و ونکومايسين، ۳۳ درصد به لاينزوليد و ۲۰ درصد به لوفلوکساسين مقاوم بودند. ايزولاسيون انتروکوک مقاوم به ونکومايسين به طور مهمي با سن، جنس، استفاده از TPN، استفاده از کاتترهاي وريدي، استفاده از رسپيراتور، طول مدت بستري در بيمارستان و با مصرف قبلي آنتي بيوتيک ارتباط نداشت، ولي با بيماري زمينه اي ارتباط معني داري (P=0.008) نشان داد.
نتيجه گيري: معيارهاي کنترل عفونت به منظور پيشگيري از ظهور شيوع
(Vancomycin-Resistant Enterococcus) VRE  در بيمارستان ما ضروري بوده و از آن جايي که وقوع VRE رو به افزايش است، بهينه سازي توانايي آزمايشگاه ها براي شناسايي مقاومت به ونکومايسين احساس مي گردد.