مقاله بررسي شيوع اينتگرون در اشرشيا کلي و کلبسيلا در کودکان مبتلا به عفونت دستگاه ادراري مقاوم به چند دارو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۶۱ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع اينتگرون در اشرشيا کلي و کلبسيلا در کودکان مبتلا به عفونت دستگاه ادراري مقاوم به چند دارو
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشرشياکلي
مقاله کلبسيلا
مقاله حساسيت آنتي بيوتيکي
مقاله اينتگرون
مقاله عفونت دستگاه ادراري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي گيتا
جناب آقای / سرکار خانم: سيدجوادي سيماالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مقاومت نسبت به آنتي بيوتيک ها در ميکروارگانيسم ها در حال گسترش است. هدف از اين مطالعه، تعيين شيوع اينتگرون در E.coli و klebsiella مقاوم به چند داروي جدا شده از کودکان مبتلا به عفونت هاي دستگاه ادراري مراجعه کننده به بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال ۱۳۸۸ با استفاده از روش PCR-RFLP بود.
روش بررسي: تحقيق به روش توصيفي انجام گرفت. تعداد ۲۰۰ نمونه باکتري از کودکان بستري جدا گرديد. حساسيـت اين باکتري ها نسبت به ۱۳ آنتي بيوتيک رايج در درمان عفونت هاي دستگاه ادراري سنجيده شد. مقاومت چندگانه دارويي و ارتباط آن با وجود ژن اينتگرون با استفاده از PCR بررسي شد و با آزمون دقيق فيشر مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: از ۲۰۰ نمونه باليني جدا شده، ۱۷۱ نمونه مقاومت دارويي چندگانه داشتند. وجود ژن اينتگرون در ۵٫۲۰ درصد کل باکتري ها به دست آمد. ارتباط اينتگرون و مقاومت چندگانه دارويي با آنتي بيوتيک هاي جنتامايسين (P<0.002)، سفالوتين (P<0.005)، ناليديکسيک اسيد (P<0.004)، نورفلوکساسين (P<0.001) از نظر آماري معني دار بود.
نتيجه گيري: مقاومت چندگانه دارويي با ۴ ،۵ ،۶ آنتي بيوتيک اين هشدار را مي دهد که بايد سياست استفاده از آنتي بيوتيک ها در درمان عفونت هاي حاصل از اين باکتري تغيير يابد. استفاده از آنتي بيوتيک هاي مناسب باعث جلوگيري از انتقال ژن هاي مقاومت به وسيله اينتگرون ها خواهد گرديد. ايمي پنم و آميکاسين موثرترين دارو بر عليه ايزوله ها بود.