مقاله بررسي شيوع بيخوابي در افراد ۱۸ ساله و بالاتر شهر کاشان در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيض از صفحه ۳۱۳ تا ۳۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع بيخوابي در افراد ۱۸ ساله و بالاتر شهر کاشان در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوع
مقاله خواب
مقاله اختلالات خواب
مقاله افراد بالغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند افشين
جناب آقای / سرکار خانم: سپهرمنش زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي فاطمه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدغلامعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيخوابي موقعيتي ناتوان کننده و پريشان کننده مي باشد که نه تنها مي تواند بر کيفيت زندگي، کار و فعاليت روزانه اثر گذار باشد، بلکه مشکلات رواني – اجتماعي بسيار زيادي را ايجاد مي کند. اين پژوهش به منظور بررسي شيوع بيخوابي در ميان افراد ۱۸ ساله و بالاتر شهر کاشان در سال ۱۳۸۷ انجام گرفته است.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي به روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي با حجم نمونه ۱۱۵۵ نفر انجام گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه مشخصات دموگرافيک و پرسشنامه علايم بيخوابي بر اساس ملاک هاي DSM-IV بود که اعتبار آن توسط ۵ روانپزشک تاييد و پايايي آن به روش باز آزمايي، ۹۹ درصد به دست آمد. اطلاعات با آزمون هاي مجذور کاي، دقيق فيشر، CI و OR مورد تحليل قرار گرفتند.
نتايج: از ميان ۱۱۵۵ نفري که مورد مطالعه قرار گرفتند، ۶۸۴ نفر (۵۹ درصد) بيخوابي داشتند. از نظر سني کساني که بين ۴۱ تا ۶۵ سال سن داشتند (۲۶۶ نفر، ۹/۶۷) و زنان (۵۰۵ نفر، ۴/۷۴ درصد) بيشترين فراواني بيخوابي را داشتند. بين سابقه اختلال رواني ] OR=2.24، p<0.001 [، اختلال خواب در خانواده [۶۷/۴OR=، p<0.001 [، مصرف نوشيدني ها کافئين دار قبل از خواب [۶۴/۱OR=، P<0.001 [ با مشکل بيخوابي تفاوت آماري معناداري مشاهده شد.
نتيجه گيري: بر اساس مطالعه حاضر اکثريت افراد، به خصوص زنان و افراد ميان سال از مشکل بيخوابي رنج مي برند. از آنجايي که بيخوابي مي تواند عامل خطرسازي براي شروع افسردگي و اضطراب و افزايش مستقيم و غيرمستقيم هزينه هاي پزشکي و تبعات ديگر باشد، لازم است برنامه ريزي دقيقي در جهت رفع اين مشکل و بهبود کيفيت خواب افراد صورت گيرد.