مقاله بررسي شيوع بيماري هاي تروفوبلاستيک حاملگي و عوامل مرتبط با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۲۹۱ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع بيماري هاي تروفوبلاستيک حاملگي و عوامل مرتبط با آن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري هاي تروفوبلاستيک حاملگي
مقاله مول هيداتيديفرم
مقاله مول مهاجم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تدين نجف آبادي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي پروين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدجعفري راضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري هاي تروفوبلاستيک حاملگي يکي از بدخيمي هايي نادر انسان مي باشد که حتي در صورت وجود متاستازهاي گسترده تا حد زيادي قابل درمان است و در صورت بي توجهي و عدم پيگيري مناسب، بالقوه کشنده و خطرناک مي باشد. افزايش چشم گير مراجعين در سال هاي اخير ما را بر آن داشت که مطالعه اي با هدف بررسي ميزان شيوع بيماري هاي تروفوبلاستيک حاملگي و عوامل مرتبط با آن را انجام دهيم.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع توصيفي- تحليلي بوده و در اين مطالعه ۱۳۲ مورد بيمار مبتلا به GTT که در بين سال هاي ۸۵ – ۷۵ در بخش زنان بيمارستان امام خميني اهواز بستري شده اند مورد بررسي قرار گرفتند. جهت جمع آوري اطلاعات از يک پرسش نامه تنظيم شده با ۳۴ سوال استفاده شد و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از تست هاي مجذور كاي، تي و تست دقيق فيشر استفاده شد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد ميزان شيوع مول ۵٫۴ در ۱۰۰۰ حاملگي بوده است که مول کامل ۸۱٫۸ درصد و مول ناقص ۱۸٫۲ درصد بوده است که ۳۴٫۲ درصد مول هاي کامل به شکل مقاوم تبديل شده اند و ۶٫۴ درصد آنها نيز به مهاجم و ۲٫۷ درصد به کوريوکارسينوما تبديل شده است. بين وقوع مول کامل و مول مقاوم با سن بيشتر از ۴۰ سال ارتباط معناداري وجود داشت (P<0.02). ولي ارتباطي بين مول ناقص و سن بالا مشاهده نشد (P>0.57). همچنين بين گروه خوني مادر (A,O) و مول کامل ارتباط معناداري مشاهده شد (P<0.02).
نتيجه گيري: حاملگي در سنين بالا و عدم پي گيري مول هيداتيديفرم پس از ساکشن کورتاژ از فاکتورهاي مهم در فراواني مول کامل و مقاومت به آن مي باشد.