مقاله بررسي شيوع بيماري و تغييرات هيستوپاتولوژيک در آنتريتهاي انگلي طيور گوشتي و اثر آن بر ضريب تبديل غذايي در شهرستان مهاباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع بيماري و تغييرات هيستوپاتولوژيک در آنتريتهاي انگلي طيور گوشتي و اثر آن بر ضريب تبديل غذايي در شهرستان مهاباد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيستوپاتولوژي
مقاله کوکسيديازيز
مقاله کوکسيديوزيز
مقاله آنتريت
مقاله مهاباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطاري سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنتريتهاي انگلي از عوامل اصلي کاهش وزن گله در مرغداريهاي گوشتي بوده واکثر مرغداران شهرستان، در طول دوره پرورشي با بروز آنتريتها مواجه و در پايان دوره با مشکل کاهش توليد، دست به گريبان بودند. در اين بررسي، تعداد ۳۸۰ قطعه طيور گوشتي، در شهرستان مهاباد، در طي ۱۱ ماه از نظر شيوع و تعيين انواع تغييرات هيستوپاتولوژيک آنتريتهاي انگلي، مورد بررسي قرار گرفتند.در تمام موارد انگل جدا شده تک ياخته کوکسيديا بوده و شيوع بيماري ۶٫۹ در ۱۰۰۰۰۰ تعيين گرديد. در بررسي پارازيتولوژيک فراواني اووسيست در روش لام مرطوب ۱۷٫۱ درصد و در روش شناوري ۳۶٫۳ درصد، فراواني آنتريت انگلي بصورت کوکسيديازيز ۲۶٫۳ درصد و بصورت کوکسيديوزيز۱۰ درصد و در مجموع فراواني آنتريت انگلي ۳۶٫۳ درصد تعيين شد. در بررسي هيستوپاتولوژيک فراواني ادم مخاطي ۷۴٫۲ درصد، ادم زير مخاطي ۴۵٫۳ درصد، خونريزي ۲۵٫۳ درصد – هيپرپلازي انتروسيتها ۳۰٫۸ درصد، نکروز سلولي ۲۷٫۱ درصد، وجود اووسيست در مخاط روده ۳٫۴ درصد، وجود مراحل تکثيرجنسي و غيرجنسي ۱۰ درصد، انفيلتراسيون سلولهاي التهابي ۱۸٫۲ درصد تعيين شد. بيشترين درصد فراواني کوکسيديازيز، به ميزان ۲۱ درصد، در سن ۴ هفتگي و بيشترين درصد کوکسيديوزيز،به ميزان۴۲٫۱  درصد، در سن ۷ هفتگي ديده مي شود. همچنين، مشخص گرديد که آنتريت انگلي باافزايش ضريب تبديل غذايي (کاهش قابليت تبديل دان به گوشت) ارتباط مستقيم دارد. در يافته هاي جانبي مشخص گرديد بين آنتريت انگلي با نواحي درگير روده (دوازدهه) بر اساس طبقه بندي جانسون – رد ۲ ارتباط معني دار وجود دارد.