مقاله بررسي شيوع خونريزي ساب اندوكارد در بيش از ۱۰۰۰ مورد كالبدگشايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۲۲۵ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع خونريزي ساب اندوكارد در بيش از ۱۰۰۰ مورد كالبدگشايي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خونريزي ساب اندوكارد
مقاله تروماي سر
مقاله صدمات متعدد
مقاله کالبدگشايي
مقاله اتوپسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آستركي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: قره داغي جابر
جناب آقای / سرکار خانم: باروني شعله
جناب آقای / سرکار خانم: احدي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: خونريزي ساب اندوكارد از جمله يافته هاي قابل توجه در اتوپسي (كالبدگشايي) هاست كه به شكل خونريزي محدود با كناره هاي مشخص در زير اندوكارد بطن چپ و به صورت ماكروسكوپي قابل مشاهده مي باشد. اين خونريزي به دنبال آسيب هاي درون جمجمه ناشي از تروما، افت ناگهاني فشار خون به دنبال هرگونه خونريزي شديد، مشكلات مامايي و زايمان، مسموميت ها به خصوص مسموميت با فلزات سنگين، آهن، كوكايين و سكته هاي مغزي هموراژيك يافت مي شود. مشاهده اين خونريزي به هنگام كالبدگشايي، به صورت غيرمستقيم احتمال وجود يكي از موارد مذكور را در جسد مطرح مي نمايد و موجب دقت نظر بيشتر پزشك معاين جسد خواهد شد. در اين مطالعه در يك بررسي مقطعي دو ماهه، شيوع و ارتباط اين خونريزي با عوامل زمينه اي را مورد بررسي قرار گرفته است.
روش بررسي: در اين بررسي، ۱۲۲۴ جسد ارجاعي به سالن تشريح سازمان پزشكي قانوني تهران، جهت تعيين علت فوت، مورد كالبد گشايي قرار گرفتند. اطلاعات لازم پس از معاينه و كالبدگشايي اجساد توسط متخصصين و دستياران پزشكي قانوني و نوشتن گزارش معاينه جسد، با استفاده از پرسشنامه تهيه شده، جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: از ۱۲۲۴ جسدي كه مورد گالبدگشايي قرار گرفتند، در ۷۹ مورد (۵/۱۶%) خونريزي زير اندوكارد يافت شد. از اين تعداد ۶۶ مورد (۵/۸۳%) مذكر و ۱۳ مورد (۵/۱۶%) مونث بودند. گروه سني ۲۶ تا ۳۰ سال با ۲۵ مورد (۶/۳۱%) بيشترين فراواني را داشتند. در ۷/۵۵% از آنها، صدمات جمجمه، در ۷/۳۶% صدمات متعدد، در ۱/۵% خونريزي شديد و در ۵/۲% حوادث قلبي و عروقي و خونريزي مغزي به دنبال ضايعات عروقي مغز، علت فوت بود. در ۵/۲% از اجساد داراي خونريزي زير آندوكارد، مرگ غيرتروماتيك، و در ۵/۹۷% مرگ تروماتيك بود. در ۳۵ مورد (۸/۴۴%) صدمات و آسيب هاي بدني، به همراه صدمات جمجمه و در ۱۵ مورد (۱۹%) صدمات و آسيب هاي بدني بدون وجود صدمات جمجمه اي بودند.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه خونريزي ساب آندوكارد در اغلب موارد در تروماهاي شديد منجر به فوت ديده مي شود. مشاهده اين خونريزي به هنگام بررسي قلب حين كالبدگشايي، قويا مطرح كننده صدمات شديد تروماتيك در جمجه و يا ساير نقاط بدن است كه ضروري است مورد توجه و جستجو قرار گيرد.