مقاله بررسي شيوع رويش لينگوالي دندان هاي ثناياي دايمي فک پايين و ارتباط آن با نوع قوس دنداني در کودکان شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان از صفحه ۴۴ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع رويش لينگوالي دندان هاي ثناياي دايمي فک پايين و ارتباط آن با نوع قوس دنداني در کودکان شهر کرمان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رويش لينگوالي
مقاله ثناياي دايمي فک پايين
مقاله قوس دنداني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي پور رضيه
جناب آقای / سرکار خانم: شاهپور آريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رويش دندان هاي ثناياي دايمي فک پايين در سمت لينگوال دندان هاي ثناياي شيري باقي مانده، اغلب موجب نگراني والدين مي شود. با توجه به نبودن آماري در مورد شيوع رويش لينگوالي ثناياي دايمي فک پايين، اين پژوهش با هدف بررسي شيوع رويش لينگوالي دندان هاي ثناياي دايمي فک پايين و ارتباط آن با نوع قوس دنداني (وجود يا عدم وجود فضا بين دندان هاي ثناياي شيري) در پاييز ۱۳۸۶ انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفي مقطعي، ۴۲۷۸ دانش آموز (نيمي دختر و نيمي پسر) از ۵۰ مدرسه در شهر کرمان به طور تصادفي انتخاب شدند. اطلاعات آنها شامل سن، جنس، وضعيت رويش لينگوالي ثناياي دايمي فک پايين و نوع قوس دنداني توسط يک دانشجو ثبت گرديد. صورت گرفت. تجزيه و تحليل هاي آماري جهت متغيرهاي کمي و کيفي به ترتيب توسط آزمون هاي t و c2 با استفاده از نرم افزار  SPSS9.0 انجام شد.
يافته ها: شيوع رويش لينگوالي دندان هاي ثناياي دايمي فک پايين ۲/۲ درصد به دست آمد. رويش لينگوالي دندان هاي ثناياي دايمي فک پايين در دختران به طور معني داري بيش از پسران بود (p value<0.05). در مواردي که فضا بين ثناياي شيري فک پايين وجود داشت، رويش لينگوالي ثناياي دايمي به طور معني داري بيش از مواردي بود که بين ثناياي شيري فضا وجود نداشت (p value<0.05).
نتيجه گيري: رويش لينگوالي دندان هاي ثناياي دايمي فک پايين يک مشکل رايج باليني در ابتداي دوره دنداني مختلط است. کشيدن دندان هاي ثناياي شيري فک پايين ممکن است باعث جا به جايي قوس فک به سمت لينگوال شود و کودک در آينده نياز به درمان هاي جامع ارتودنسي داشته باشد. بنابراين در رويش لينگوالي ثناياي دايمي فک پايين کنترل دوره اي و منتظر ماندن نسبت به کشيدن زود هنگام ثناياي شيري را مي توان مدنظر قرار داد.