مقاله بررسي شيوع سرمي عفونت ارنيتوباکتريوم رينوتراکئال در تعدادي از مزارع پرورشي بوقلمون گوشتي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۸۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع سرمي عفونت ارنيتوباکتريوم رينوتراکئال در تعدادي از مزارع پرورشي بوقلمون گوشتي ايران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت ارنيتوباکتريوم رينوتراکئال
مقاله الايزا
مقاله بوقلمون
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي خوشخو پيام
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري آزاد گيتا
جناب آقای / سرکار خانم: مسعوديان علي
جناب آقای / سرکار خانم: روايي پورزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اورنيتوباکتريوم رينوترکئال  (ORT)يک باکتري گرم منفي، ميله شکل از خانواده فلاوباكترياسه مي باشد که بطور اوليه و ثانويه سبب بروز مشکلات تنفسي به همراه کاهش عملکرد پرورشي در مزرعه هاي طيور بخصوص مرغ و بوقلمون مي شود. براي اولين بار در ايران، شيوع سرمي عفونت ORT در بوقلمون ها به وسيله آزمايش الايزا بررسي شد. بدين منظور بطور تصادفي ۲۱ مزرعه پرورش بوقلمون گوشتي در استانهاي تهران، قزوين، قم، خراسان رضوي، کرمانشاه، همدان، اصفهان، يزد، کرمان، سمنان، آذربايجان غربي و بندر عباس در سن ۱۲ تا ۱۵ هفتگي انتخاب شد. پس از اخذ ۲۰ نمونه خون از هر مزرعه، سرمها با استفاده از کيت تجاري IDEXX (Westbrook, ME, USA) آزمايش شدند. هم چنين عملکرد پرورشي اين مزارع شامل: ميانگين وزن، درصد تلفات و ضريب تبديل غذايي در زمان خونگيري ثبت و با استاندارد نژادي آن از نظر آماري مقايسه شد. نتايج نشان داد كه از ۲۱ مزرعه مورد مطالعه ۱۳ مزرعه (۶۵%) مثبت شده و ۸ مزرعه (۳۸% مزارع) منفي بودند. از نمونه هاي سرمي نيز، ۲۶۷ نمونه (۶۳٫۶%) داراي تيتر مثبت ORT و ۱۵۳ نمونه (۳۶٫۴%) داراي تيتر منفي عليه ORT بودند. هم چنين عملکرد پرورشي مزرعه هاي آلوده در مقايسه با مزارع غير آلوده، بطور معني داري پايين تر بود و بين آلودگي سرمي ORT با كاهش وزن، افزايش ضريب تبديل غذايي و افزايش تلفات ارتباط معني داري وجود داشت (P<0.05). اين مطالعه بيانگر شيوع سرمي بالاي عفونت اورنيتوباکتريوم رينوتراکئال در سطح مزارع پرورش بوقلمون ايران مي باشد و پيشنهاد مي شود جداسازي و شناسايي ملكولي سروتيپ هاي غالب باکتري ORT در ايران انجام شود.