مقاله بررسي شيوع سندرم متابوليک در پدران زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۲۲۱ تا ۲۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع سندرم متابوليک در پدران زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم متابوليک
مقاله تخمدان پلي کيستيک
مقاله پدران
مقاله فشار خون
مقاله ديابت نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ منش محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: پارسانژاد محمدابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک ۲ برابراحتمال خطر بروز سندرم متابوليک در آنها نسبت به زنان غير مبتلا در جامعه بيش تر است. در مادران و خواهران مبتلايان نيز شيوع سندرم متابوليک افزايش داشته است. هدف اين مطالعه بررسي ميزان سندرم متابوليک در پدران زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک مراجعه کننده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه مورد- شاهدي، روي ۳۴ نفر از پدران افراد مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک و ۳۴ نفر به عنوان گروه کنترل انجام شد. اطلاعات از طريق سوابق باليني، مصاحبه با زنان مبتلا به سندروم و گروه کنترل و نيز پدران آنها در درمانگاه هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شيراز در سال ۱۳۸۷ بدست آمد. شيوع سندروم متابوليک بر اساس دو شاخص ATPIII و IDF تعيين شد. همچنين بروز ديابت، فشار خون، اختلال تحمل به گلوکز و ديابت نوع ۲ در هر دو گروه بررسي شد.
يافته ها: سندرم متابوليک طبق شاخص ATPIII و IDF به ترتيب در پدران زنان مبتلا به سندرم پلي کيستيک ۳۵٫۲۹ و۴۱٫۱۷ درصد و در پدران گروه کنترل ترتيب ۸٫۸ و ۱۱٫۷۶ بود (P<0.008 و P<0.007 به ترتيب). بروز فشار خون و اختلال تست تحمل گلوکز نيز در گروه آزمايش به طور معني داري بيش تر از گروه کنترل بود (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که در پدران زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک شيوع سندرم متابوليک و نيز خطر ايجاد فشار خون و اختلال تست تحمل گلوکز بيش تر است.