مقاله بررسي شيوع سندرم متابوليک در کودکان و نوجوانان چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۵۷ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع سندرم متابوليک در کودکان و نوجوانان چاق
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم متابوليک
مقاله چاقي
مقاله اضافه وزن
مقاله کودکان
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرقره چي ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: رزاقي آذر مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه واهداف: شيوع و شدت چاقي در کودکان بطور قابل توجهي رو به افزايش است چاقي دوران کودکي سبب افزايش بروز سندرم متابوليک در کودکان و نوجوانان شده است. هدف اين مطالعه تعيين ميزان شيوع سندرم متابوليک درکودکان و نوجوانان چاق و ارزيابي رابطه آن با درجات مختلف چاقي مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي توصيفي تعداد ۲۳۵ کودک و نوجوان داراي اضافه وزن و چاق ۴ الي ۱۸ ساله بررسي شدند. پس از معاينه باليني، فشار خون و نمايه توده بدن در همه موارد اندازه گيري شد. بر اساس نمايه توده بدن طبق تقسيم بندي مرکز کنترل بيماري در سال ۲۰۰۰ به سه گروه: ۱- در معرض خطر اضافه وزن (نمايه توده بدن بيشتر از صدک ۸۵ ولي کمتر از صدک ۹۵)، ۲- اضافه وزن (نمايه توده بدن مساويي يا بيشتر از صدک ۹۵ ولي کمتر از صدک ۹۷)، ۳- اضافه وزن شديد (نمايه توده بدن مساوي يا بيشتر از صدک ۹۷) تقسيم شدند. بعد از تبديل نمايه توده بدن به Z-Score برحسب سن و جنس، Z-Score مساوي يا بيشتر از ۲ را چاق تعريف کرديم. و بعد از ۱۲ ساعت ناشتايي نمونه خون براي اندازه گيري پروفايل ليپيدهاي سرم و گلوکز سرم گرفته شد. سندرم متابوليک در صورت وجود ۳ تا از ۵ عامل خطر ساز: فشار خون بيشتر از صدک ۹۵، کلسترولHDL  کمتر از صدک ۵، تري گليسريد سرم بيشتر از صدک ۹۵، Z-Score نمايه توده بدن مساوي يا بيشتر از ۲ (همه موارد بر اساس سن و جنس تعديل شدند) وقندخون ناشتاي بيشتر از ۱۰۰ mg/dl، تشخيص داده شد.
يافته ها: شيوع کلي سندرم متابوليک ۳۱٫۹% بود و رابطه مستقيمي با ميزان افزايش وزن داشت، در افراد در معرض خطر اضافه وزن ۱۱٫۶%، داراي اضافه وزن ۶٫۳% و در موارد اضافه وزن شديد ۴۰٫۸% بود (P<0.0005) تري گليسريد بالا شايعترين جزء سندرم متابوليک بود (۵۳٫۲%)، ۲۴٫۷% افراد کلسترول HDL- پایين و ۲۰٫۴% پرفشاري خون و ۲۸٫۹% هيپرگليسمي ناشتا داشتند. رابطه آماري معني داري بين گلوکز ناشتاي مختل و درجه افزايش وزن وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: سندرم متابوليک در کودکان و نوجوانان داراي اضافه وزن و چاق مورد مطالعه ما شيوع بالايي دارد و با شدت اضافه وزن شيوع آن افزايش مي يابد. اين مطالعه نشان دهنده ضرورت اقدامات پيشگيرانه اوليه از طريق آموزش پايدار براي تغذيه صحيح و فعاليت فيزيکي در اين گروه سني مي باشد.