مقاله بررسي شيوع شاخه دنده اي جانبي شريان پستاني داخلي چپ در جراحي کرونري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع شاخه دنده اي جانبي شريان پستاني داخلي چپ در جراحي کرونري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باي پاس کرونري
مقاله شريان پستاني داخلي چپ
مقاله پديده دزدي کرونري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني زاده جميل
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: حين برداشتن شريان پستاني داخلي در جراحي کرونري، شاخه هاي جانبي معمول آن بسته مي شوند ولي در اکثر مواقع، داخل قفسه سينه وجود شاخه احتمالي ديگري به نام شاخه دنده اي جانبي بررسي نمي گردد. چنان چه اين شاخه غير معمول حذف نشود، ممکن است در آينده موجب پديده دزدي شرياني کرونري شود. هدف از اين مطالعه بررسي شيوع شريان دنده اي جانبي چپ در بيماران ايراني بود.
روش تحقيق: اين پژوهش به طور مقطعي روي ۹۰۹ بيمار کرونري انجام گرفت. اين بيماران طي سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ در بخش جراحي قلب بيمارستان قائم مشهد، جراحي باي پاس کرونري شدند. در کليه بيماران، پلور چپ حين آزاد سازي شريان پستاني داخلي باز شد و از نظر وجود شريان دنده اي جانبي چپ کنترل گرديد. سپس طول آن بر حسب تعداد فضاي بين دنده هايي که پيموده بود، ثبت شد و در نهايت اقدام به حذف آن  گرديد. طول شريان بين مردان و زنان با استفاده از آزمونX2  در سطح معني داري بررسي شد (P=0.05).
يافته ها: از ۹۰۹ بيمار، ۵۵ مورد (۶ درصد) شريان دنده اي جانبي چپ داشتند. طول شريان در ۱۸ بيمار (۱٫۹ درصد) تا دومين فضاي بين دنده ايي (۱۲ مرد و ۶ زن)، در ۲۶ بيمار (۲٫۸ درصد) تا چهارمين فضاي بين دنده ايي (۱۸ مرد و ۸ زن) در ۱۱ بيمار (۱٫۲ درصد) تا ششمين فضاي بين دنده ايي (۸ مرد و ۳ زن) امتداد يافته بود. طول اين وارياسيون در ۳۷ بيمار (۴ درصد) تا فضاي چهارم و ششم بين دنده ايي امتداد داشت و با استفاده از آزمون  X2طول شريان بين مردان و زنان تفاوت معني داري نداشت (P=0.7).
نتيجه گيري: حين جراحي کرونري، باز کردن پلور چپ و بررسي وجود اين وارياسيون تشريحي عاقلانه به نظر مي رسد و با بستن اين شاخه شرياني از پديده دزدي کرونري در آينده جلوگيري مي شود. شيوع اين وارياسيون در بيماران ايراني (۶ درصد) بود.