مقاله بررسي شيوع علایم بيماريهاي تنفسي و اختلالات عملكرد ريه در مواجهه شغلي با فرمالدئيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت كار ايران از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع علایم بيماريهاي تنفسي و اختلالات عملكرد ريه در مواجهه شغلي با فرمالدئيد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرمالدئيد
مقاله مواجهه شغلي
مقاله علائم تنفسي
مقاله اختلالات عملکردي ريه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقاب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان زاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: چوبينه عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي اثرات احتمالي حاد و مزمن مواجهه شغلي با غلظت پايين بخارات فرمالدئيد بر سلامت تنفسي بود.
مواد و روشها: اين مطالعه كوهورت تاريخي در يكي از صنايع شيميايي استان فارس انجام گرديد. جمعيت مورد مطالعه متشكل از۷۰ كارگر مواجهه يافته و ۲۴ كارگر فاقد مواجهه بود. در اين مطالعه از پرسشنامه بررسي علایم تنفسي براي ارزيابي و تعيين ميزان شيوع علایم بيماريهاي تنفسي استفاده گرديد. تعيين ميزان مواجهه كارگران با بخارات فرمالدئيد با اندازه گيري غلظت اين ماده در نواحي مختلف كارخانه صورت گرفت. همچنين پارامترهاي عملكرد ريه با استفاده از اسپيرومتر در حين كار و چند روز پس از استراحت اندازه گيري شد.
يافته ها: غلظت بخارات فرمالدئيد به طور نسبي بيش از حد مجاز مواجهه شغلي برآورد گرديد. برخي از پارامترهاي عملكرد ريه در افراد مواجهه يافته هم در حين كار و هم پس از چند روز استراحت به طور معني داري  (P<0.05) كمتر از گروه مرجع بود. هر چند كه يك بهبودي نسبي در عملكرد ريه پس از استراحت مشهود بود. بعلاوه، شيوع ابتلا به علایمي نظير سرفه، خس خس سينه، خلط، تنگي نفس، فشردگي قفسه سينه و سرايت سرما خوردگي به سينه در افراد مواجهه يافته به طور معني داري بيشتر از گروه مرجع بود (P<0.05)
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه مواجهه با بخارات فرمالدئيد مي تواند باعث بروز علایم بيماري هاي تنفسي و كاهش حاد نيمه برگشت پذير و مزمن غيرقابل برگشت فونكسيونل ريه گردد.