مقاله بررسي شيوع عوامل باكتريال در ترشحات چشم مبتلايان به كونژونكتيويت در بيمارستان لبافي نژاد در سال ۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۱۱۲ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع عوامل باكتريال در ترشحات چشم مبتلايان به كونژونكتيويت در بيمارستان لبافي نژاد در سال ۸۵
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كونژونكتيويت
مقاله مايكوباكتريوم
مقاله ارگانيسم هاي هوازي
مقاله ارگانيسم هاي بي هوازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ميردهقان سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي نينا
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي گيتا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: نويدي نيا معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رادمنش احسني راحله
جناب آقای / سرکار خانم: ازدولي اصفهاني ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: كونژونكتيويت يكي از شايع ترين شكايات چشمي است كه علل بسياري نظير عوامل باكتريال، وايرال، آلرژيك، سمي، شيميايي، انگلي در بروز اين بيماري نقش دارند. عفونت شديد گاه مي تواند منجر به عوارضي مانند كاهش بينايي فرد شود. از اين رو شناسايي عوامل عفوني ايجاد كننده و توجه به مقاومت آنتي بيوتيكي مي تواند در بهبود روش درماني موثر واقع شود.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي نمونه ملتحمه ۹۲ بيمار مبتلا به كونژونكتيويت در شرايط استريل تهيه و به آزمايشگاه مركز تحقيقات عفوني اطفال ارسال شد. علل باكتريال كونژونكتيويت به روش استاندارد در سه دسته هوازي، بي هوازي و مايكوباكتريوم مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: ۹۲ بيمار با ميانگين سني ۳۶٫۲ سال مورد بررسي قرار گرفتند. ۴۹ (۶۱٫۴ درصد) بيمار مرد و ۴۳ (۳۸٫۶ درصد) نفر زن بودند. از ۹۲ نمونه ملتحمه، ۴۵ نمونه (۵۸٫۵ درصد) كشت مثبت داشتند. در ۴۰ نمونه (۵۷٫۱ درصد) ارگانيسم هاي هوازي و در ۵ نمونه (۷٫۱ درصد) ارگانيسم هاي بي هوازي يافت شد كه از اين ۵ نمونه ۴ مورد آن به همراه هوازي ها بود. در هيچ نمونه اي مايكوباكتريوم بدست نيامد. در بين ارگانيسم هاي هوازي، استافيلوكوك اپيدرميديس با ۲۱ نمونه مثبت (۳۰ درصد) شايع ترين ارگانيسم و پس از آن استافيلوكوك اورئوس با ۹ مورد (۱۲٫۹ درصد) و E-coli با ۵ مورد (۷٫۱ درصد) قرار داشتند.
نتيجه گيري: ميكروارگانيسم هاي متعددي مي توانند عامل ايجاد كننده كونژونكتيويت باكتريال باشند. لذا بهتر است انتخاب درمان آنتي بيوتيكي بعد از مشخص شدن ميكروارگانيسم پاتوژن صورت گيرد.