مقاله بررسي شيوع كودك آزاري در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد خود معرف شهر يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع كودك آزاري در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد خود معرف شهر يزد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كودك آزاري
مقاله مواد افيوني
مقاله معتاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلاصه زاده گلرسته
جناب آقای / سرکار خانم: بشردوست نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: دستجردي قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: كودك آزاري شامل آزارهاي جسمي، رواني، جنسي و بد رفتاري با كودك مي شود و به سلامتي و آسايش كودك آسيب مي رساند. با توجه به اهميت موضوع، اين بررسي جهت تعيين ميزان شيوع كودك آزاري در افراد وابسته به مواد افيوني مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد خود معرف شهر يزد اجرا گرديد.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت مقطعي بر روي ۳۰۰ نفر شامل دو گروه ۱۵۰ نفري معتاد و غير معتاد انجام گرفت، گروه معتاد از بين افراد مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد شهر يزد و گروه غيرمعتاد به طور تصادفي از جامعه انتخاب شد. جمع آوري داده ها به كمك پرسشنامه پژوهشگر ساخته، و تجزيه و تحليل داده ها با آزمون آماري (كاي اسكور) صورت گرفت.
نتايج: از ۱۵۰ نفر معتاد(۵۶%) كودك آزار بودند، ۳/۴۵% مرد، ۷/۱۰% زن، ۷/۱۸% تحصيلات بسيار پايين، ۴۶% سابقه طلاق در خانواده، ۳۸% سابقه آزار جسمي در كودكي داشتند. بيشترين نوع آزار جسمي سيلي زدن به صورت، ۲۴% بود، كه ۲۶% اين افراد اعلام كردند كه يان عمل اقدامي در جهت تربيت است. از ۱۵۰نفر گروه سالم ۴۲% كودك آزار ، ۷/۲۶% مرد،۳/۱۵% زن، ۴/۲۳% سابقه طلاق در خانواده، ۴/۳۰% خود در كودكي آزار جسمي ديده بودند كه بيشترين نوع آزار جسمي سيلي زدن با فراواني ۷/۲۲% بود كه از اين تعداد ۳۳% علت اين اقدام را تربيت فرزند اعلام نمودند.
نتيجه گيري: ارتباط مستقيمي بين كودك آزاري و وابستگي به مواد افيوني ديده شد. سطح تحصيلات پايين، سابقه طلاق در خانواده و قرباني كودك آزاري بودن در كودكي در ايجاد اين پديده نقش دارد. لذا ضرورت پايش كودكان، تدوين قوانين حمايت از كودكان و ايجاد مراكز حمايتي و آموزش والدين مي تواند در كاهش كودك آزاري نقش داشته باشد.