مقاله بررسي شيوع لکه هاي مغولي و برخي عوامل موثر بر آن در نوزادان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانش و تندرستي از صفحه ۳۴ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع لکه هاي مغولي و برخي عوامل موثر بر آن در نوزادان شهر تهران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لکه هاي مغولي
مقاله فراواني
مقاله مکان هاي شايع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدعلي نقي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: چمن رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي زاده فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: زنديه سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كشت كار عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: لکه هاي مغولي (Mongolian Spots- Congenital Dermal Melanocytosis) شايع ترين ضايعات پيگمانته در نوزادان مي باشند که به صورت ماکول هاي مادرزادي با اندازه و رنگ هاي متنوع ديده مي شوند. شايع ترين مکان لکه هاي مغولي در قسمت پايين کمر (ناحيه ساکروگلوتئال) مي باشد. شيوع اين لکه ها از %۱ در نژاد قفقازي تا بيش از %۹۰ در مغول ها گزارش شده است. تاکنون مطالعات محدودي در مورد بررسي فراواني لکه هاي مغولي در ايران انجام گرديده است بنابراين مطالعه حاضر به بررسي شيوع اين لکه ها و مکان هاي آن در نوزادان بيمارستان لولاگر تهران مي پردازد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي – تحليلي به مدت ۲ سال، در فاصله سال هاي ۸۵-۱۳۸۳، در بيمارستان لولاگر تهران انجام پذيرفت. در اين فاصله ۱۷۰۶ نوزاد توسط پزشک متخصص اطفال از نظر وجود لکه هاي مغولي و مکان هاي شايع آن مورد بررسي قرار گرفتند.
نتايج: بروز لکه هاي مغولي در بيمارستان لولاگر تهران %۳۷٫۳ (۶۳۷ نوزاد) بود. شايع ترين مکان لکه هاي مغولي ناحيه ساکرال و بعد از آن ناحيه گلوتئال بود. بين وجود لکه مغولي با جنس، ترم و پره ترم بودن نوزاد، سن مادران، وزن نوزادان و نوع زايمان، ارتباط معنادار وجود نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: در بيمارستان لولاگر تهران ميزان فراواني لکه مغولي شبيه مطالعات قبلي انجام شده در شهرهاي تهران و يزد مي باشد اما با مطالعات انجام شده در شهرهاي اهواز و بوشهر متفاوت است. انجام يک مطالعه نژاد شناختي تکميلي بر روي نمونه اي از نوزادان که معرف همه نوزادان کشور باشد ضروري به نظر مي رسد.