مقاله بررسي شيوع هپاتيت B و مقايسه آن با نتايج آزمايشات مواد مخدر و سفليس در ۱۰۰۰ مرد داوطلب ازدواج مراجعه کننده به آزمايشگاه مرکزي شهيد هاشمي نژاد-۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه ۴۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع هپاتيت B و مقايسه آن با نتايج آزمايشات مواد مخدر و سفليس در ۱۰۰۰ مرد داوطلب ازدواج مراجعه کننده به آزمايشگاه مرکزي شهيد هاشمي نژاد-۱۳۸۸
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله HBV, HBs Ag؛ مواد مخدر
مقاله سيفيليس
مقاله ازدواج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكيان ناييني احترام
جناب آقای / سرکار خانم: متولي باشي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: هپاتيت B از عوامل مهم عفوني در جهان مي باشد، که ميزان حاملين آن از %۱ تا %۲۰ متغير است. درصد شيوع آن در ايران بر حسب استان هاي مختلف و مطالعات گوناگون، متفاوت است. به لحاظ گذر ايران از شيوع متوسط به شيوع کم، مطالعات بيشتري نياز مي باشد. هدف از اين مطالعه تعيين شيوع هپاتيتB  و مقايسه آن با نتايج آزمايشات مواد مخدر و سفليس درمردان داوطلب ازدواج مراجعه کننده به آزمايشگاه مرکزي شهيد هاشمي نژاد در سال ۱۳۸۸ بود.
روش بررسي: در بهار ۱۳۸۸ آنتي ژن HBs در ۱۰۰۰ مرد داوطلب ازدواج، آزمايش شد. اين گروه براي انجام آزمايشات اجباري قبل از ازدواج به مرکز تحقيقاتي و آزمايشگاهي شهيد هاشمي نژاد تهران مراجعه کرده بودند. آنتي ژن HBs به روش اليزا، سفيليس به روش RPR (Rapid Plasma Reagine) و مواد مخدر به روش تست مورفين سريع آزمايش شد. در صورت پاسخ مثبت در دو آزمايش اخير روش هاي تاييدي انجام مي گرفت. نتايج آزمايشات سه گانه با استفاده از روش logit و آزمون T مقايسه شدند.
يافته ها: افراد مورد مطالعه در گروه سني ۴۵-۲۰ سال قرار داشتند. آنتي ژن HBs در ۸ نفر مثبت شد. شيوع هپاتيت %۰٫۸ B يا ۸ در ۱۰۰۰ بود. بين وجود آنتي ژن HBs با سن افراد تفاوت معني دار مشاهده نشد (P>0.05). آزمايشات اپيوم نزد ۲ نفر (%۰٫۲) مثبت بود. آزمايش سيفليس در هيچ مورد مثبت نبود. بين ابتلا به هپاتيت B و مثبت بودن آزمايش مواد مخدر ارتباط معني داري وجود نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: ۰٫۸ درصد داوطلبين حامل HBs آنتي ژن هستند و آزمايش مواد مخدر در ۰٫۲ درصد مثبت است. بين ابتلا به هپاتيت B و مثبت بودن آزمايش مواد مخدر ارتباط معني داري وجود ندارد.