مقاله بررسي شيوع و عوامل مرتبط با آسيب ‌هاي ناشي از سرسوزن و اشياي تيز و برنده در كاركنان مراكز آموزشي – درماني اروميه در نيمه اول سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۵۷ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع و عوامل مرتبط با آسيب ‌هاي ناشي از سرسوزن و اشياي تيز و برنده در كاركنان مراكز آموزشي – درماني اروميه در نيمه اول سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوع
مقاله سرسوزن
مقاله اشيا تيز و برنده
مقاله آسيب
مقاله اروميه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري لك شاكر
جناب آقای / سرکار خانم: علي نيا طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: نژادرحيم رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: آسيب ‌هايي که به وسيله سرسوزن‌ ها و اشيا تيز و برنده ايجاد مي ‌شوند از جمله خطرات شغلي مهم براي کارکنان بهداشتي – درماني به شمار مي ‌رود. اين مطالعه با هدف بررسي ميزان شيوع و عوامل مرتبط با آسيب ‌هاي ناشي از سرسوزن و اشياي تيز و برنده در كاركنان مراكز آموزشي درماني شهر اروميه انجام شده است.
روش کار: اين مطالعه به صورت مقطعي و بر روي ۴۰۰ نفر از کارکنان مراکز آموزشي درماني اروميه انجام شده است، نمونه ‌ها به صورت تصادفي ساده از بين کارکنان انتخاب شده ‌اند. براي تجزيه و تحليل داده ‌هاي جمع‌ آوري شده، از روش ‌هاي آماري توصيفي و تحليلي استفاده گرديد. جهت انجام تجزيه تحليل داده ‌ها از نرم افزار SPSS16 استفاده شد.
نتايج: ميزان شيوع آسيب در نمونه مورد مطالعه ۸٫۲۶%، در زنان ۲۸٫۲۸% و در مردان ۱۶٫۲۴% بود. از نظر نوع وسيله، سرسوزن و سوزن انژيوکت به ترتيب با ۳٫۴۷% و ۹٫۱۹% بيشترين ميزان آسيب را ايجاد کرده بودند. ميانگين سني افراد اسيب ديده نسبت به ديگر افراد کمتر است که اين اختلاف از نظر آماري معني‌ دار بود.
نتيجه ‌گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي‌ دهد که ميزان شيوع آسيب ‌هاي ناشي از سرسوزن و اشيا تيز و برنده در مراکز آموزشي درماني اروميه در سطح نسبتا بالايي قرار دارد.