مقاله بررسي شيوع و فاكتورهاي خطر در نارسايي حاد كليه در كودكان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بر اساس سيستم رتبه بندي IFLE که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۶۲ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع و فاكتورهاي خطر در نارسايي حاد كليه در كودكان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بر اساس سيستم رتبه بندي IFLE
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارسايي حاد کليه
مقاله بخش مراقبت هاي ويژه کودکان
مقاله شيوع
مقاله RIFLE

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محكم معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: بشردوست بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: علايي شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نارسايي حاد كليه، يك عارضه شايع در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت هاي ويژه كودكان است و در بالين بيمار تشخيص زودرس اين عارضه از اهميت به سزايي برخوردار است. لذا، براي تشخيص به موقع اين بيماري استفاده از سيستم هاي رتبه بندي مختلف پيشنهاد شده است. يكي از اين سيستم ها سيستم رتبه بندي RIFLE است كه بر اساس سطح فيلتراسيون گلومرولي و ميزان حجم ادرار، بيماران مبتلا به نارسايي حاد كليه را در ۵ گروه قرار مي دهد كه عبارت است از Risk group، Injury group، Failure group، Loss of function و End stage renal disease هستند. در حال حاضر اطلاع كافي از شيوع نارسايي حاد كليه در كودكان در مراكز درماني كشور ما وجود ندارد. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي شيوع و فاكتورهاي خطر نارسايي حاد كليه بر اساس سيستم رتبه بندي RIFLE در بخش مراقبت هاي ويژه است.
روش كار: اين مطالعه به روش مقطعي در طول سال هاي ۱۳۸۶-۱۳۸۵ بر ۱۲۱ بيمار بستري در بخش مراقبت هاي ويژه كودكان بيمارستان مفيد انجام شد. اطلاعات دموگرافيك بيماران، بيوشيمي خون و تست هاي عملكرد كليه بررسي گرديد و فيلتراسيون گلومرولي براي تمام بيماران محاسبه و بر اساس سطح عملكرد كليه ها و ميزان حجم ادرار ۲۴ ساعته، بيماران در ۵ گروه سيستم رتبه بندي
RIFLE قرار گرفتند. سپس شيوع نارسايي كليه بررسي و فاكتورهاي خطر ابتلا به اين عارضه ارزيابي شدند. مطالعات آماري با استفاده از نرم افزار SPSS V.14 و روش هاي آماري t-test, Chi², Regression analysis, ANOVA و Post Hoc test صورت گرفت.
يافته ها: ۱۲۱ بيمار بستري در بخش مراقبت هاي ويژه تحت مطالعه قرار گرفتند كه ۶۵ بيمار (%۵۳٫۷۲) پسر و مابقي دختر بودند. در مطالعه مذكور، شيوع نارسايي حاد كليه در بخش مراقبت هاي ويژه كودكان %۳۶٫۴ بود كه از اين بين %۰٫۸ در گروه Risk سيستم رتبه بندي RIFLE، %۸٫۳ در گروه Injury و %۸٫۳ نيز در ۳ گروه بعدي قرار گرفتند. همچنين بين سطح فيلتراسيون گلومرولي و فشار خون دياستوليك و همچنين سطح پلاكت، pH، PaO2، Co2 Pa و بيكربنات خون بيماران ارتباط معني داري وجود داشت ( p valueبه ترتيب ۰٫۰۳۸، ۰٫۰۳۷، ۰٫۰۴۴، ۰٫۰۰۸، ۰٫۰۰۴ و ۰٫۰۰۴ بود). اما بين سن، جنس و حجم ادرار زمان بستري و ميزان فيلتراسيون گلومرولي آن ها ارتباط معني داري وجود نداشت. پس اين عوامل مي توانند به عنوان فاكتور خطر ابتلا به نارسايي حاد كليه در بخش مراقبت هاي ويژه به حساب آيند.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه نارسايي حاد كليه در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه از شيوع قابل توجهي برخوردار است وافت سطح فشار خون-و پلاكت خون و اختلالات گاز خون مي توانند از فاكتورهاي خطر ابتلا به آن باشند.