مقاله بررسي شيوع ژنهاي متالوبتالاکتامازي bla VIM و bla IMP در سويه هاي سودوموناس آئروجينوزا مقاوم به ايمي پنم جدا شده از زخم بيماران دچار سوختگي بستري در بيمارستان سوانح و سوختگي شهيد مطهري تهران   نویسندگان:  جمالي شهره*, بهار محمدعلي, هوشمند سيدمسعود    * گروه ميکروبيولوژي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زنجان   چکیده: 

پيدايش سويه هاي سودوموناس آئروجينوزا مقاوم به کارباپنم وتوليد کننده متالوبتالاکتاماز، امروزه يکي از چالش هاي درمان بيماران دچار سوختگي مبتلا به عفونت است. هدف از اين تحقيق بررسي الگوي حساسيت آنتي بيوتيکي و وجود ژنهاي بتالاکتامازيbla VIM  و  bla IMP در سويه هاي سودوموناس آئروجينوزا مي باشد. براي انجام اين تحقيق ۱۸۶ سويه سودوموناس آئروجينوزا از زخم بيماران دچار سوختگي بستري در بيمارستان مطهري تهران جمع آوري و براي تعيين مقاومت سويه ها، تست آنتي بيوگرام با روش ديسک ديفيوژن انجام شد وMIC  ايمي پنم با روش رقت در آگار تعيين گرديد. سويه هاي مولد متالوبتالاکتاماز با روش فنوتيپي ديسک IPM-EDTA شناسایي شدند و با روش PCR وجود ژنهاي bla VIM وbla IMP  در سويه ها مورد بررسي قرار گرفت. يافته هاي حاصل از اين تحقيق بيانگر مقاومت سويه ها در برابر ايمي پنم  n=۱۱۵(۶۱٫۸%) بود. با استفاده از روش PCR از ۱۱۵ سويه مقاوم به ايمي پنم  (20%) n=23که در بررسي فنوتيپي متالوبتالاکتاماز را توليد مي کردند همه سويه هاي MBL مثبت حاوي ژن bla VIM بودند و در هيچکدام از ايزوله ها ژنbla IMP شناسايي نشد. با توجه به درصد بالاي مقاومت به ايمي پنم، شناسايي سويه هاي مولد متالوبتالاکتاماز به منظور جلوگيري از انتشار سويه هاي چند مقاومتي و شکست درماني ضروري است.

  كليد واژه: سودوموناس آئروجينوزا، متالوبتالاکتاماز، مقاومت آنتي بيوتيکي و زخم سوختگي    

 

که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش ميكروب شناسي از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع ژنهاي متالوبتالاکتامازي bla VIM و bla IMP در سويه هاي سودوموناس آئروجينوزا مقاوم به ايمي پنم جدا شده از زخم بيماران دچار سوختگي بستري در بيمارستان سوانح و سوختگي شهيد مطهري تهران   نویسندگان:  جمالي شهره*, بهار محمدعلي, هوشمند سيدمسعود    * گروه ميکروبيولوژي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زنجان   چکیده: 

پيدايش سويه هاي سودوموناس آئروجينوزا مقاوم به کارباپنم وتوليد کننده متالوبتالاکتاماز، امروزه يکي از چالش هاي درمان بيماران دچار سوختگي مبتلا به عفونت است. هدف از اين تحقيق بررسي الگوي حساسيت آنتي بيوتيکي و وجود ژنهاي بتالاکتامازيbla VIM  و  bla IMP در سويه هاي سودوموناس آئروجينوزا مي باشد. براي انجام اين تحقيق ۱۸۶ سويه سودوموناس آئروجينوزا از زخم بيماران دچار سوختگي بستري در بيمارستان مطهري تهران جمع آوري و براي تعيين مقاومت سويه ها، تست آنتي بيوگرام با روش ديسک ديفيوژن انجام شد وMIC  ايمي پنم با روش رقت در آگار تعيين گرديد. سويه هاي مولد متالوبتالاکتاماز با روش فنوتيپي ديسک IPM-EDTA شناسایي شدند و با روش PCR وجود ژنهاي bla VIM وbla IMP  در سويه ها مورد بررسي قرار گرفت. يافته هاي حاصل از اين تحقيق بيانگر مقاومت سويه ها در برابر ايمي پنم  n=۱۱۵(۶۱٫۸%) بود. با استفاده از روش PCR از ۱۱۵ سويه مقاوم به ايمي پنم  (20%) n=23که در بررسي فنوتيپي متالوبتالاکتاماز را توليد مي کردند همه سويه هاي MBL مثبت حاوي ژن bla VIM بودند و در هيچکدام از ايزوله ها ژنbla IMP شناسايي نشد. با توجه به درصد بالاي مقاومت به ايمي پنم، شناسايي سويه هاي مولد متالوبتالاکتاماز به منظور جلوگيري از انتشار سويه هاي چند مقاومتي و شکست درماني ضروري است.

  كليد واژه: سودوموناس آئروجينوزا، متالوبتالاکتاماز، مقاومت آنتي بيوتيکي و زخم سوختگي    

 

این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سودوموناس آئروجينوزا
مقاله متالوبتالاکتاماز
مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي و زخم سوختگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي شهره
جناب آقای / سرکار خانم: بهار محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند سيدمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيدايش سويه هاي سودوموناس آئروجينوزا مقاوم به کارباپنم وتوليد کننده متالوبتالاکتاماز، امروزه يکي از چالش هاي درمان بيماران دچار سوختگي مبتلا به عفونت است. هدف از اين تحقيق بررسي الگوي حساسيت آنتي بيوتيکي و وجود ژنهاي بتالاکتامازيbla VIM  و  bla IMP در سويه هاي سودوموناس آئروجينوزا مي باشد. براي انجام اين تحقيق ۱۸۶ سويه سودوموناس آئروجينوزا از زخم بيماران دچار سوختگي بستري در بيمارستان مطهري تهران جمع آوري و براي تعيين مقاومت سويه ها، تست آنتي بيوگرام با روش ديسک ديفيوژن انجام شد وMIC  ايمي پنم با روش رقت در آگار تعيين گرديد. سويه هاي مولد متالوبتالاکتاماز با روش فنوتيپي ديسک IPM-EDTA شناسایي شدند و با روش PCR وجود ژنهاي bla VIM وbla IMP  در سويه ها مورد بررسي قرار گرفت. يافته هاي حاصل از اين تحقيق بيانگر مقاومت سويه ها در برابر ايمي پنم  n=۱۱۵(۶۱٫۸%) بود. با استفاده از روش PCR از ۱۱۵ سويه مقاوم به ايمي پنم  (20%) n=23که در بررسي فنوتيپي متالوبتالاکتاماز را توليد مي کردند همه سويه هاي MBL مثبت حاوي ژن bla VIM بودند و در هيچکدام از ايزوله ها ژنbla IMP شناسايي نشد. با توجه به درصد بالاي مقاومت به ايمي پنم، شناسايي سويه هاي مولد متالوبتالاکتاماز به منظور جلوگيري از انتشار سويه هاي چند مقاومتي و شکست درماني ضروري است.