مقاله بررسي شيوع کم خوني فقر آهن و عوامل مرتبط با آن در کودکان سن مدرسه شهر قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۲۰۸ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع کم خوني فقر آهن و عوامل مرتبط با آن در کودکان سن مدرسه شهر قم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کم‌ خوني فقر آهن
مقاله آزمون منتزر
مقاله کودک سن مدرسه
مقاله اختلالات تغذيه اي کودکان
مقاله بررسي تغذيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي لطفي سيده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: پرويزي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کم ‌خوني فقر آهن شايع ترين اختلال تغذيه ‌اي و از مشکلات بهداشتي عمده در کودکان است که با رشد و تکامل ناکافي، تغييرات خلقي و رفتاري، و افت تحصيلي در آنان همراه است. شناخت عوامل مرتبط با اين عارضه گام موثري در کنترل و پيشگيري از آن مي ‌باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين شيوع و عوامل مرتبط با کم ‌خوني فقر آهن در کودکان سن مدرسه شهر قم انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي ۵۵۴ دانش ‌آموز مدارس ابتدايي شهر قم به صورت تصادفي انتخاب شدند. گردآوري داده‌ ها با استفاده از پرسشنامه و آزمايش شمارش سلول‌ هاي خوني بود. جهت سنجش ابتلا به کم خوني از شاخص منتزر (نسبت حجم گلبول‌ هاي قرمز به تعداد آن) استفاده شد و مقادير بالاي ۱۳ به عنوان کم خوني فقر آهن در نظر گرفته شد.
يافته‌ ها: ۲۹۷ کودک (%۵۳٫۶) مبتلا به کم ‌خوني فقر آهن بودند. %۴۴٫۱ مبتلايان را کودکان ۸-۷ سال تشکيل مي‌ دادند. بين مصرف ناکافي گروه غذايي گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها، و ابتلا به کم‌ خوني رابطه معني ‌دار آماري وجود داشت (P<0.05).
نتيجه ‌گيري: شيوع کم‌ خوني فقر آهن در کودکان سن مدرسه به ويژه در سال هاي اول تحصيلي جاي نگراني دارد و لزوم توجه به اجراي برنامه ‌هاي آموزشي و حمايت از دانش ‌آموزان در معرض خطر را مطرح مي ‌نمايد. ضمنا اين تحقيق کاربرد شاخص منتزر به دليل حساسيت در غربالگري کودکان مبتلا به کم‌ خوني در بدو ورود به مدرسه و تاکيد بر مصرف گروه غذايي گوشت و حبوبات و تخم مرغ و مغزها را نيز مطرح مي‌ نمايد.