مقاله بررسي شيوع گونه هاي کانديدا در ولوواژنيت هاي کانديدايي مراجعين به بيمارستان مهديه در سال هاي ۸۵-۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع گونه هاي کانديدا در ولوواژنيت هاي کانديدايي مراجعين به بيمارستان مهديه در سال هاي ۸۵-۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانديدا
مقاله ولوواژينيت کانديدايي
مقاله کروم آگار کانديدا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي راد مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: ظفرقندي آمنه شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: عباس آبادي بهنوش
جناب آقای / سرکار خانم: اميري زهره
جناب آقای / سرکار خانم: شيوايي مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: عامل ذبيحي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: آجوداني خراساني زرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به شيوع ولوواژنيت هاي کانديدايي و اهميت اطلاع از گونه هاي مختلف در طرح درمان و به منظور به کارگيري درمان مناسب و موثر با استفاده از محيط کشت افتراقي، تعيين شيوع گونه کانديداي در ولوواژينيت کانديدايي راجعه و غيرراجعه و عوامل مرتبط با آن، در مراجعين به بيمارستان مهديه در سال هاي ۸۷-۸۵ انجام گرفت.
روش بررسي: تحقيق روي کليه بيماران با علايم ولوواژينيت به روش توصيفي انجام گرفت. نمونه ها از افراد توسط سواب استريل تهيه و روي محيط سابورو دکستروز آگار کشت داده شد. سپس کلني هاي رشد يافته روي محيط کروم آگار کانديدا منتقل شد. نمونه ها در انکوباتور ۳۷ درجه سانتي گراد قرار داده شدند و پس از ۴۸ ساعت وجود يا عدم وجود کلني هاي کانديدا در پليت ها بررسي و نوع کانديدا با توجه به رنگ کلني روي محيط کشت افتراقي تعيين گرديد.
يافته ها: تحقيق روي ۱۷۵بيمار شامل ۸۳ نمونه با علايم راجعه و ۹۲ نمونه غيرراجعه انجام گرفت. از ۱۹۱ مورد ايزوله، ۶۷ درصد گونه کانديدا آلبيکنس، ۳/۱۸ درصد گونه کانديدا گلابراتا، ۸/۶ درصد گونه کانديدا تروپيکاليس، ۸/۵ درصد گونه کانديدا کروزه اي، ۶/۱ درصد گونه کانديدا پاراپسيلوزيس و يک مورد (۵/۰ درصد) گونه کانديدا گيلرموندي بودند. از ۱۸ بيمار (۱۰٫۳ درصد) بيش از يک گونه کانديدا جدا گرديد. مبتلايان ولوواژينيت کانديدايي نوع راجعه در مواجهه بيشتري از نظر و آميزش جنسي و دهاني – تناسلي بودند (P<0.04).
نتيجه گيري: شايع ترين عامل بيماري ولوواژنيت کانديدايي راجعه و غيرراجعه C. albicans و سپس C. glabrata بود و هم چنين شايع ترين ترکيب مختلط عامل بيماري را نيز اين دو گونه تشکيل داده بودند.