مقاله بررسي شيوه هاي عمليات رواني عليه ايران از نظر نيروهاي نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در روانشناسي نظامي از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوه هاي عمليات رواني عليه ايران از نظر نيروهاي نظامي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوه هاي عمليات رواني
مقاله نيرو هاي نظامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دشمنان جمهوري اسلامي ايران پس از ناکامي در تهديد سخت به بهره گيري از عمليات رواني و راهبرد جنگ نرم روي آورده اند. يکي از عوامل موثر بر عمليات رواني و مقابله ي با آن شناخت شيوه هاي عمليات رواني است . طرح پژوهشي حاضر در صدد است تا به اين پرسش پاسخ دهد که مهمترين شيوه هاي عمليات رواني دشمن عليه ايران کدام است؟
روش: روش تحقيق، توصيفي ـ تحليلي است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که از طريق اعتبار محتوايي و آزمون کرنباخ اعتبار سنجي شده است. جامعه آماري شامل کارکنان يک واحد نظامي است. انتخاب نمونه ها به صورت خوشه اي چند مرحله اي است. حجم نمونه برابر ۱۰۵۵ است. از ابزارهاي آماري، ميانگين، انحراف معيار، فراواني و درصد، آزمون مجذورخي به منظور مقايسه متغيرهاي کيفي و شمارشي استفاده شده است.
يافته ها: از نظر نمونه مورد بررسي شيوه هاي عمليات رواني دشمن به ترتيب اهميت از طريق اقدامات فرهنگي و اقتصادي سپس اقدامات سياسي و امنيتي و در نهايت از طريق اقدامات نظامي عليه کشور اعمال مي شوند.
نتيجه گيري: پرداختن به موضوع عمليات رواني و روش هاي مقابله با آن در نيروهاي نظامي بسيار ضروري است. شناخت تکنيک هاي عمليات رواني و طرح هاي مقابله اي در حوزه هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و نظامي از اولويت برخوردار است.