مقاله بررسي شيوه هاي مطالعاتي و منابع درسي مطالعاتي مورد استفاده دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال ۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوه هاي مطالعاتي و منابع درسي مطالعاتي مورد استفاده دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال ۸۵
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري
مقاله روش هاي مطالعه
مقاله کارگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالم صافي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف رضايي نيره
جناب آقای / سرکار خانم: شيخي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: خوش كلام اقدم معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: مخدومي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: نبي لو بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: بني آدم علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: داشتن برنامه مطالعاتي، استفاده از منابع معتبر، تلاش مستمر و عادات و روش هاي مناسب در مطالعه ضامن يادگيري دروس دانشگاهي است و هدف بررسي شيوه هاي مطالعاتي و منابع درسي مطالعاتي مورد استفاده دانشجويان مي باشد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر به روش توصيفي تحليلي با جامعه آماري دانشجويان کل رشته ها به روش نمونه گيري سهميه اي به تعداد۳۲۶ نفر انتخاب شد. ابزار جمع آوري داده ها از طريق پرسش نامه و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي انجام گرفت براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد ميزان استفاده از کتابخانه دانشکده در هفته يک بار بوده و ۸۳ درصد دانشجويان ميزان استفاده از جزوه هاي کلاسي جهت مطالعه در طول ترم را زياد و ۹۱ درصد ميزان استفاده جهت آمادگي براي امتحان پايان ترم را خيلي زياد عنوان نمودند. ۵۹ درصد از دانشجويان آشنايي خود را با روش دقيق خواني زياد و ۵۵٫۳ درصد از آشنايي با روش خواندن انتقادي کم ذکر نموده اند. بين ميزان ساعات مطالعه و دفعات مطالعه در طول ترم در هر روز همبستگي ضعيف و مقدار آن ۲۷ درصد که در سطح ۱ درصد معني دار مي باشد (R=0.27 P=0.00 n=302).
بحث و نتيجه گيري: برگزاري کارگاه روش مطالعه و يادگيري براي دانشجويان و اعضاي هيات علمي از جمله اساتيد راهنما و يا گذراندن واحد درسي روش ها و فنون مطالعه و يادگيري توسط دانشجويان توصيه مي شود.