مقاله بررسي صفات تعيين كننده عملكرد جو (.Hordeum vulgare L) در دو شرايط تنش و بدون تنش خشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي صفات تعيين كننده عملكرد جو (.Hordeum vulgare L) در دو شرايط تنش و بدون تنش خشكي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله تنش خشکي
مقاله صفات مورفولوژيک
مقاله تجزيه مسير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل نجف آبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نيك خواه حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پيغمبري سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود محدوديت هاي اقليمي از جمله خشكي در ايران، لزوم شناسايي ژنوتيپ ‌هاي مقاومتر و بكارگيري آنها در برنامه ‌هاي اصلاحي ضروري به نظر مي ‌رسد. اين پژوهش به منظور بررسي و ارزيابي تعدادي ژنوتيپ جو در دو شرايط تنش خشكي و بدون تنش و بررسي مهمترين صفات تاثيرگذار بر عملكرد آنها به صورت دو آزمايش مجزا انجام گرديد. نتايج نشان داد كه در مورد كليه صفات، بين ژنوتيپ‌ ها و شرايط رطوبتي تفاوت هاي معني ‌داري وجود دارد. بيشترين همبستگي عملكرد در هر دو محيط با صفت وزن زي ‌توده بود. با استفاده از تجزيه رگرسيون گام به گام چهار صفت در محيط تنش و هفت صفت در محيط نرمال داراي اثرات معني ‌داري بر عملكرد بوته بودند. با توجه به متفاوت بودن تعداد اين صفات در دو محيط مي ‌توان چنين نتيجه گرفت كه پارامترهاي زيادي در تشكيل عملكرد گياه نقش داشته و برآيند آنها در نهايت به صورت عملكرد بوته قابل اندازه ‌گيري است. در حالت غير تنش ژنوتيپ‌ هاي زودگل تر، داراي تعداد سنبله‌ هاي بيشتر و بزرگتر و بوته‌ هاي بزرگتر، عملكرد بهتري خواهند داشت. با وجود محدوديت آبي در اين دوره نيز، محدوديت اين صفات تعيين كننده عملكرد خواهد بود بنابراين براي اصلاح عملكرد در شرايط تنش مي ‌توان از طريق صفات وزن صد دانه، تاريخ رسيدن، ارتفاع بوته، وزن سنبله اصلي و وزن زي ‌توده اقدام نمود. البته گياهان بزرگتر و داراي سنبله ‌هاي بيشتر و سنگين‌ تر كه زودرس نيز باشند، مي‌ توانند هم در شرايط بدون تنش و هم در شرايط داراي تنش ملايم برتري داشته باشند.