مقاله بررسي صفات زراعي، عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام نخود ديم با آبياري تكميلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۸۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي صفات زراعي، عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام نخود ديم با آبياري تكميلي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخود ديم
مقاله آبياري تكميلي
مقاله صفات زراعي
مقاله عملکرد
مقاله اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: فرنيا امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر صفات زراعي ارقام نخود ديم بر عملكرد و اجزاي عملكرد در شرايط آبياري تكميلي، آزمايشي به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال زراعي ۸۶-۱۳۸۵ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي ماهيدشت کرمانشاه اجرا گرديد. فاکتور اصلي، تيمارهاي آبياري تکميلي در سه سطح شامل: I0  (تيمار شاهد يا بدون آبياري)، I1 (يک بار آبياري در مرحله ۵۰ درصد گل دهي) وI2  (يک بار آبياري در مرحله غلاف دهي) در کرت هاي اصلي و چهار رقم نخود به عنوان فاکتور فرعي شامل: توده محلي بيونيج (V1)، (V2) 482 ILC، (V3) Flip93-93 و هاشم (V4)، به طور تصادفي در کرت هاي فرعي در نظر گرفته شدند. صفات مورد ارزيابي عبارت از ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعي در بوته، تعداد غلاف در شاخه فرعي، تعداد غلاف در ساقه اصلي، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، عملکرد دانه و عملكرد بيولوژيك بودند. نتايج حاصل از آزمايش نشان داد كه اثر آبياري تكميلي بر روي صفات ارتفاع بوته، تعداد غلاف در ساقه اصلي و شاخه هاي فرعي، اندازه دانه، تعداد دانه در بوته، وزن صددانه، عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك معني دار بود، اما تعداد شاخه هاي فرعي در بوته تحت تاثير تيمارهاي آبياري تكميلي اختلاف معني داري را نشان نداد. در اين آزمايش شاخه هاي فرعي درصد بالايي از توليد غلاف را به خود اختصاص دادند. آبياري در مرحله غلاف دهي بيشترين تاثير را روي عملکرد و اجزاي عملکرد داشته و اين افزايش در ارقام هاشم و Flip93-93 بيش از ساير ارقام نخود ديم بود.